Samtala med barn och unga som har upplevt våld i nära relationer

Det ska vara äkta, riktigt och viktigt när man jobbar med barn! Min upplevelse är att barn och unga inte blir lyssnade till och inte blir skyddade, trots att de är omhändertagna av samhället. Det säger en kvinna som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård under seminariet som ska handla om hur man kan samtala med barn som är i en utsatt situation.

– När jag träffade Maria som har erfarenhet av att vara på ett särskilt ungdomshem berättade hon att barnen som vårdas där ibland isoleras på ett felaktigt sätt. Isolering används som straff av personalen. När jag fick höra det tog jag kontakt med ansvarig myndighet, Statens institutionsstyrelse för att diskutera hur barns och ungas rättigheter tillvaratas på deras institutioner. Jag fick svaret att allt alltid görs i enlighet med gällande regelverk. Efter att ha granskat alla avskiljningsbeslut under en viss tid kunde jag konstatera att fel gjordes i samband med att unga isolerades på de särskilda ungdomshemmen, precis på det sätt som Maria hade beskrivit. Efter det kritiserades användandet av avskiljning bland annat av barnrättskommittén och det hela ledde till att antalet avskiljningar minskade och tiden för hur länge barnen isolerades förkortades, berättar Fredrik Malmberg, barnombudsman.

– Allt detta var tack vare Maria och hennes berättelse, konstaterar Fredrik.

Publiken får se en så kallad digital berättelse om att ge signaler som barn utan att någon vuxen lyssnar eller ser en. Se filmen här:

En åhörare reflekterar att vuxna kan vara rädda för att agera då de kan bli utpekade som en sådan som alltid anmäler. I skolan värnar man bra föräldrasamarbete men det kan leda till att man tappar barnperspektivet.

Barnombudsmannen beskriver sin metod för att samtala med barn och unga som kallas Unga Direkt. Grunden i metoden är att barnet är expert på sin situation och ska tas på allvar. Barnet ska ges möjlighet att prata till punkt utan att vuxna avbryter och lägger på sin tolkning. En grundläggande förutsättning för att lyckas med samtalet är att vuxna skapar en trygg miljö för barnet att berätta i. I metoden arbetar Barnombudsmannen med gestaltningsverktyg. Metoden går att använda båda med grupper av barn och i enskilda samtalet. Det är viktigt att barnet eller den unge ges möjlighet att välja form för samtalet utifrån den fråga som ska diskuteras.

Nils Gröönros och Ellinor Bollman

Nils Grönroos och Ellinor Bollman

Personal från Barnombudsmannen beskriver också sitt arbete med Unga presentatörer. Arbetet går ut på att barn och unga ska få möta beslutsfattare på högsta nivå. Under 2012 träffade ett antal ungdomar flera ministrar i regeringen och fick framföra sin syn på hur samhället bättre kan möta barn som har upplevt våld i nära relation.

Åhörarna fick se en kort filmsekvens där barnminister Maria Larsson ger sina tankar efter mötet med de unga presentatörerna. Hon sa: Vuxna slår dövörat till trots alla signaler. Vuxenvärlden borde skämmas.

Flera åhörare diskuterade hur de själva skulle kunna omsätta idén med Unga presentatörer på lokal nivå. Den diskussionen lär fortsätta ute i landet och Barnombudsmannen vill gärna ta del av alla goda exempel och initiativ.

Publiken ombads skicka in sina exempel till info@barnombudsmannen.se, så att de sedan kan publiceras på myndighetens webbplats www.barnombudsmannen.se.

Avslutningsvis enades stora delar av publiken om att arbetet med barn ska vara äkta, viktigt och riktigt.

I panelen:
Ellinor Bollman
Nils Grönroos
Fredrik Malmberg
Sara Philipsson
Moderator: Cecilia Sjölander