Barnkonventionen som lag?

Barnkonventionen som lag och barnrättskommitténs kritik mot Sverige var två av de frågor som togs upp i en diskussion på temat Hur omsätter vi barnets mänskliga rättigheter i politisk handling?

Deltagare i diskussionen var Erik Ullenhag, integrationsminister och ansvarig för MR-frågor inom regeringen, Marie Litholm, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen i Haninge, och Simone Ek, Partnerskapet för barnkonventionens genomförande och barnrättsexpert.

Ökad kompetens och samsyn

Genom att inkorporera barnkonventionen i svensk lag kan vi åstadkomma en genomlysning av lagstiftningen. Det kan även höja kompetensen i domstolar. Dessutom, menade Marie Litholm, kan det sätta press på kommunerna att i högre grad än nu följa konventionens rekommendationer.

Simone Ek pekade på behovet av samsyn om att barnkonventionen måste prioriteras och varför. Först därefter kan man ta sig an arbetet med att hitta modeller och metoder för att omsätta konventionen i praktiskt arbete.

– Än så länge har vi inte landat i vad som ger ett bra resultat.

Barnombudsmannens förslag om en barntjänst – barnens egen socialtjänst – är en av flera vägar att gå för att öka fokus på barns rättigheter och praktiskt tillämpa Barnkonventionen, framhöll Erik Ullenhag.

Förankra FN-rapporten i riksdagen!

Barnrättskommitténs kritik mot Sveriges arbete med barnets rättigheter kommer att besvaras i en rapport som överlämnas till kommittén i september.

-Kritiken måste tas på allvar för att vi ska kunna gå vidare. Framför allt vill jag i det sammanhanget lyfta fram de gömda barnens rätt i samhället, sa Erik Ullenhag.
Simone Ek var dock kritisk mot en bristande parlamentarisk förankring och efterlyste en riksdagsdebatt om innehållet i rapporten innan den överlämnas.

-Då skulle den få en bredare förankring, inte bara på regeringsnivå.

Erik Ullenhag höll med:

-En debatt vore bra. Varje gång det har hänt tidigare, som i samband med Vanvårdsutredningen, har problemet fått ökad fokus.

Simone Ek tog lyfte fram ett antal angelägna, konkreta åtgärder som barnrättskommittén tagit upp, bland annat behovet av att prioritera förebyggande åtgärder, erbjuda hjälp till rehabilitering, säkerställa barns delaktighet samt skapa modeller för hur man tar hand om barns rättigheter. MBKarie Litholm pekade på att en hel del av dessa problem och brister är sådant som måste förbättras och tillgodoses av kommunerna.

-Jag saknar en dialog med regeringen. Man har valt att svara på kritiken från barnrättskommittén utan att kommunicera med oss på kommunal nivå.

Stärk kompetensen

Generellt behöver kompetensen hos olika aktörer stärkas när det gäller barnets rättigheter. Ett sätt är att förstärka grundutbildningen för socionomer, lärare, förskollärare och barnläkare och andra yrkesgrupper som möter barn. Hur det ska gå till är frågan, men där hade Erik Ullenhag inget förslag.

Krav på helhetsperspektiv

Marie Litholm tog upp vikten av att arbeta med samverkan mellan olika delar i den kommunala verksamheten.