5D. Varför anses inte övergrepp mellan tonåringar lika skyddsvärda som mellan vuxna?

Kerstin Nordlöf, professor i rättsvetenskap, Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Enheten Juridicum.

Barn anses ha ett högt skyddsvärde, men inte alltid. Flertal fall från domstolarna visar att fysiska eller psykiska kränkningar mellan vuxna kan resultera i en fällande dom om misshandel, ofredande eller olaga hot. I en motsvarande situation mellan tonåringar är det inte säkert att utslaget i domstol blir detsamma.  Är förklaringen att det bland vuxna trots allt finns en acceptans av våld och hot mellan tonåringar och framförallt bland pojkar?