Stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism

Hur kan skolor, kommuner och andra huvudmän ta kontakt med Center mot våldsbejakande extremism, CVE? Vilket stöd kan man få? Hur ser detta stöd ut? Och var kan man som skolpersonal lära sig mer? CVE vill i denna föreläsning berätta hur situationen kring våldsbejakande extremism kan se ut i svenska skolor, detta baserat på en del av de avidentifierade samtal och ärenden som kommer in till CVEs stödtelefon för yrkesverksamma. CVE vill också tydliggöra hur Centret arbetar med frågor som rör VBE i skolan eller den breda skolmiljön.

En av CVEs huvuduppgifter är att ge behovsanpassat stöd till kommuner och andra aktörer gällande det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Under de senaste åren har många samtal till CVEs stödtelefon handlat om oro för barn/unga i skolan, en del av dessa samtal kommer från rektorer och annan skolpersonal. CVE berättar hur frågorna som kommer in kan se ut samt hur CVE arbetar med att stötta skolorna och dess huvudmän.

Under de senaste åren har många av samtalen till CVEs stödtelefon handlat om situationer kring barn/unga som i skolan och/eller sociala medier uttrycker åsikter eller idéer kring VBE. CVE har även fått regeringsuppdrag som fokuserar på utvecklingen av stödet till skolor. Barn har rätt till en skolmiljö utan våld och de barn som hotar och/eller utövar våld har rätt till adekvat stöd och hjälp.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn har rätt att växa upp i en miljö utan hot och våld, både i skolan och i hemmet. Att som barn uppleva att en skolkamrat hotar eller använder sig av våld, och särskilt med en VBE-koppling, kan upplevas skrämmande, skolan ska vara en trygg plats. Även det barn som använder hot och våld mot jämnåriga eller personal behöver identifieras och har rätt att få korrekt stöd och hjälp.