Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor MUCF

Offentliga aktörer ska enligt svensk ungdomspolitik arbeta kunskapsbaserat och ha ett ungdomsperspektiv på sin verksamhet. För att stödja detta har Mucf lanserat en modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. Vad krävs för att i sitt arbete med rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, ha med alla nödvändiga delar? Vi ger också exempel på aktiviteter och var det går att finna mer information och stöd.

Mucf ska stödja statliga myndigheter, kommuner och regioner i att arbeta kunskapsbaserat utifrån ett ungdomsperspektiv. Den målstyrda ungdomspolitiken stärks av ett rättighetsperspektiv som har en tydlig koppling till Barnkonventionen. Därför har myndigheten tagit fram en modell för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

Modellen syftar till att förklara ungdomsperspektivets olika lager och komponenter, delar som sedan används som grund i exempelvis utbildningspaket och kopplas till annat metodstöd. Målet med modellen är att på ett konkret sätt erbjuda stöd till myndigheter, regioner och kommuner för att de i sitt arbete med rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, ska få med alla nödvändiga delar och inte bara fokuserar på en aspekt. Modellen ligger också till grund för framtagandet av ett självskattningsverktyg som kommuner, regioner och myndigheter kan använda för att själva se hur de ligger till i arbetet med ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Ungdomspolitikens insatser riktar sig till gruppen unga mellan 13-25 år, och är därmed delvis parallell med barnrätten. Det finns i dag utmaningar som drabbar unga i och med att de fyller 18 år, de förlorar flera viktiga stödfunktioner i och med att barnkonventionen upphör att gälla. Detta riskerar att drabbar vissa unga särskilt hårt, det handlar om unga vars rättigheter inte blivit tillgodosedda under tiden de varit barn.  Ett arbete utifrån ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv kan tillsammans med ett barnrättsarbetet hjälpa offentliga aktörer att ha ett helhetsgrepp på barn och unga från 0 till 25 år, helt enkelt ett 0-25 årsperspektiv i verksamheten.

Framtagandet av modellen för ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv, har skett i dialog med bland annat Barnombudsmannen. En viktig samverkan eftersom Mucf och Barnombudsmannen har modeller och verktyg som riktar sig mot samma målgrupper; myndigheter, regioner och kommuner och kan därför dra nytta av att arbeta tillsammans. Barnombudsmannen kommer att fortsätta bidra med sin expertkunskap in i arbetet med ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv

Under föreläsningen kommer unga själva att ge sina exempel på hur de ser på ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv. De kommer att ge exempel på när arbetet varit lyckat och ge sina synpunkter på hur bra dialoger ska ske.

Anknytning till artikel 6

Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv har sitt ursprung i de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen men också i att nå de strategiska målen i ungdomspolitiken; att ge alla unga inflytande över samhällsutveckling, makt att forma sina liv och goda levnadsvillkor. Genom att offentliga aktörer har ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv så ökar möjligheten för att insatser som berör barn blir mer korrekta, effektivare utförda, mer relevanta och stärker barnet tilltro till samhället.