Rasism ur ungdomars perspektiv

En panel samtalar om och analyserar situationen för barn och unga som utsätts för rasism. Samtalet tar sin utgångspunkt i barnkonventionens andra artikel och barnrättskommitténs synpunkter:

”Kommittén upprepar sin tidigare uttryckta oro över att principen om icke-diskriminering inte till fullo respekteras i praktiken, trots att konventionsstaten antagit lagstiftning som ska garantera detta, inklusive den nya lagen om förbud mot diskriminering, och särskilt bekymmersam är den faktiska diskriminering av och främlingsfientlighet och rasism gentemot barn från etniska minoriteter, flyktingbarn, asylsökande barn och barn som tillhör invandrarfamiljer. Kommittén rekommenderar att konventionsstaten övervakar och säkerställer att artikel 2 i konventionen till fullo efterlevs och att man följer befintliga lagar som främjar principen om icke-diskriminering beträffande alla barn inom konventionsstatens behörighet.”

Enligt Forum för Levande historia så oroar sig 21% av ungdomarna i Sverige för ökad främlingsfientlighet. Men rasism är inte bara högerextrema rörelser och partier, utan också strukturer och system som finns överallt i samhället. För att på riktigt förstå diskriminering och rasism måste även dessa strukturer och system belysas och diskuteras. Och för att kunna förstå hur vi ska förändra situationen för barn och unga som lever i en vardag med rasism och främlingsfientlighet är det viktigt att lyssna på barns och ungas egna erfarenheter och tankar.

Panelen leds av Rädda Barnens ungdomsförbund, RBUF

Deltar i panelen gör bland annat: Fatimah Ayyad från Rädda Barnens Ungdomsförbund och Tatiana Håkansson från Ungdom mot Rasism