Panelsamtal om Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige

I februari 2023 kommer FN:s barnrättskommitté med rekommendationer om hur Sverige måste arbeta för att barnkonventionen ska genomföras. I detta panelsamtal görs en genomgång av dessa rekommendationer, som är koppade till våld mot barn, och vad de innebär för det praktiska arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

FN:s kommitté för barnets rättigheter granskar hur länderna efterlever barnkonventionen och kommer med sammanfattande slutsatser och rekommendationer. Civilsamhället spelar en viktig roll i granskningen, bland annat genom att skicka in en egna rapporter till kommittén.

I januari 2023 träffar Sveriges regering kommittén och i februari 2023 kommer kommittén med rekommendationer om hur Sverige ska arbeta vidare. I detta panelsamtal görs en kortare genomgång av vilka frågor kring våld mot barn som civilsamhället lyft till kommittén och vilka rekommendationer kommittén gav till Sverige inom detta område. Sedan görs en genomgång om hur olika verksamheter kan använda dessa rekommendationer i sitt arbete som berör våld mot barn på nationell, regional och lokal nivå.

Panelsamtalet leds av Tove Kjellander, rådgivare barns delaktighet Rädda Barnen

Panellister:

Oscar Sjökvist, Förbundsordförande Unga rörelsehindrade

Warda Abdalla Rasul, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund

Eline Bogen, utredare ECPAT

Janna Törneman, Barnrättsrådgivare, sociala frågor UNICEF Sverige