Kunskapslyft inför barnrättslagen

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och landsting/regioner samt sex statliga myndigheter att genomföra barnkonventionen i praktiken. Under Barnrättsdagarna kommer utvalda kommuner och landsting att ges möjlighet att träffas och tillsammans utveckla sitt arbete med barnkonventionen. Ett visst fokus kommer att handla om samverkan inom och mellan olika aktörer och hur denna samverkan kan bidra till att stärka barns rätt till jämlika villkor.

Under denna punkt i programmet får vi ta del av vad deltagarna i har kommit fram till.