5a Barnskyddsteam och familjecentraler

Lokal: Lars Lerin

Kl. 13:00 – 13:30

Hur vi bemöter och samtalar med barn som är utsatta för våld

Åldersövergripande
Övrigt

Föreläsare: Catharina Ahlsten, Stefan Rune, Ceklin Eser-Persson Barnskyddsteamet, Region Stockholm

Sammanfattning: Barnskyddsteamet delar med sig av sina erfarenheter om hur man kan bemöta och samtala med barn som utsatts för våld. Vår metod belyser hur man kan inleda samtal och ställa frågor för att upptäcka ohälsa kopplat till våld och samtalar även om hur kroppen kan må fysiskt och psykiskt så att barnet får information och förstår sin (o)hälsa kopplat till sin situation.

Beskrivning: Hur vi bemöter och samtalar med barn som är utsatta för våld. Vi på Barnskyddsteamet vill dela med oss av våra erfarenheter om hur vi kan bemöta och samtala om våld i samband med att barn läkarundersöks. Vår metod belyser hur man kan inleda samtal och ställa frågor för att upptäcka ohälsa kopplat till våld så att det blir ett bra flöde i samtalet som känns naturligt. Vi samtalar om hur kroppen kan må fysiskt och psykiskt så att barnet förstår sin (o)hälsa kopplat till sin situation och att barnet får information om det samt vad som är viktigt att tänka på när man får informationen av barnet. Vi har ett frågeformulär som vi har tagit fram och använder oss av.

Barnskyddsteamet består av specialistsjuksköterskor, specialistläkare och specialisttandläkare inom området barn och våld. Vi träffar barn som utsatts för våld och är inbokad för läkarundersökning.

2020 startade Barnskyddsteamet ett projekt med stöd från Nationella kompetensteamet om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet var att i högre omfattning uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsgifte samt könsstympning hos barn som genomgår en parallell polis- och socialtjänstutredning på Barnahus. Ett frågeformulär arbetades fram och är åldersövergripande. Här ger vi barnet en möjlighet att uttrycka sig om sin situation i och med att vi ställer frågor och samtalar om våld. Det är viktigt att få barnet att känna sig delaktig om vad hen vill medverka till eller inte. Samtalen innehåller även hur vi lyssnar och tar dem på allvar samt bekräftar barnet och försöker ta bort skuld och skam som barnet ofta bär på och för att få barnets tankar i en mer positiv riktning.

Arbetet ledde till att vi förändrade vårt arbetssätt i samtalen med barnet och ställer även frågor för att uppmärksamma om barnet är utsatt för andra former av våld, vilket inte är ovanligt. Samtalen har resulterat i att våra frågor får svar på hur komplex en situation för barnet kan vara. Den här metoden vill vi gärna sprida till verksamheter som träffar barn. Det kan vara inom hälso- och sjukvården eller i andra sammanhang där våld behöver upptäckas och bemötas för att agera och få stopp på barnets våldsutsatthet som påverkar hälsan, livet och framtiden. Därför är det viktigt att vi agerar tidigt och har metoder som vi kan använda och känner oss bekväma med. Det är ett barns rättighet att slippa våld.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnskyddsteamet arbetar enligt Barnkonventionen med att ge barn rätt till information och förstå hur hälsan kan påverkas med koppling till det som barnet har utsatts för. Barnet får vara delaktig i beslut om läkarundersökning och få möjlighet att uttrycka sig om sin situation. Vi arbetar utifrån Artikel 19, för inget barn ska behöva utsättas för våld. Ett barns rättighet är att slippa våld och ges möjlighet till en trygg utveckling.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Familjecentral – arena för att förebygga, upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer

0-6 år
Våld i hemmet

Föreläsare: Delaram Zamani, Ylva Bergman och Pernille Olsson Malmö stad/Region Skåne, Familjecentralen Sesam Region Skåne, Barnskyddsteamet SUS

Sammanfattning: På familjecentraler kan föräldrar och andra vuxna kring barn (0-6år) få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap (art 5 och 18). Familjecentralen Sesam på Rosengård i Malmö har sedan november 2021 i samverkan med Barnskyddsteamet SUS arbetat med ett projekt (utifrån art 19) för att utveckla och bedriva ett systematiskt och långsiktigt arbete för att förebygga, upptäcka och stödja barn/vuxna utsatta för våld i nära relationer.

Beskrivning: Internationella studier och WHO visar att våld i nära relation är vanligt och utgör ett av världens största folkhälsoproblem. I svenska studier är förekomsten av fysiskt och psykiskt våld ungefär dubbelt så hög mot kvinnor jämfört med män. Många kvinnor som utsätts för våld i sin nära relation är mammor, och en rad studier har visat att våldet inte bara drabbar mammans hälsa utan även barnens, dels direkt när barnen är med om att mamma utsätts, dels indirekt genom att mammans förmåga att ge barnet skydd och trygghet påverkas negativt. Sedan 2021 är det därför straffbart att utsätta barn för att bevittna våld mot en förälder, Barnfridsbrott.

Genom att främja god fysisk, psykisk och social hälsa inom familjen och stödja föräldrar i deras föräldraskap kan familjecentralen bidra till att minska riskerna för våld i nära relationer. Genom att identifiera familjer där våld, eller någon av riskfaktorerna för våld förekommer, kan en förälders utsatthet för våld brytas eller förebyggas. Detta kräver ett strukturerat och systematiskt arbetssätt som erbjuds universellt till alla familjer och som innefattar att informera om våld i nära relation tidigt i kontakt med familjer, kartlägga risk- och skyddsfaktorer som finns i familjen, regelmässigt fråga om föräldrars utsatthet för våld.

Familjecentralen Sesam på Rosengård i Malmö har sedan november 2021 i samverkan med Barnskyddsteamet SUS utformat lokala riktlinjer och rutiner för att arbeta mot våld i nära relation inom samtliga verksamheter (Kvinnohälsan, Barnhälsovård, förebyggande socialtjänst, öppen förskola) på Familjecentralen. Fokus har legat på att öka tryggheten hos personalen dels i att våga fråga om våldsutsatthet och att kunna ta emot individens berättelse och veta vad man ska göra av svaret. Detta har gjorts genom metodutbildning, dramapedagogisk handledning och regelbundna träffar med Barnskyddsteamet. (art 2, 3, 6, 12, 19)

Familjecentralen Sesam ansöker om medverkan vid ett av barnrättsdagarnas seminarium/föreläsningar för att sprida dessa goda exempel och i stort beskriva hur familjecentralen är en arena för att förebygga, upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer. Detta utifrån artikel 19 i Barnkonventionen- barnets rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Familjecentral – arena för att förebygga, upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer. I föreläsningen kommer vi främst att utgå ifrån artikel 19 – barnets rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp, barnkonventionen. Andra artiklar som vi kommer att utgå ifrån i vår föreläsning är artiklarna (2,3,5,6,18, 19). Detta utifrån att familjecentralen arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barns rättigheter och utveckling samt stöd i föräldraskapet.