Barnrättighetsutredningen

Arbetet inleddes 2013 med ett uppdrag från regeringen att göra en kartläggning över hur tillämpningen av lagar i Sverige stämmer överens med barnets rättigheter enligt barnkonventionen. I februari 2016 kommer barnrättighetsutredningen lämna förslag till en lag om inkorporering av barnkonventionen. Vi lyfter utvalda frågor så som:

  • vilka principer som kan bli aktuella vid en eventuell konflikt mellan barnkonventionens bestämmelser och svensk lagstiftning, samt hur barnkonventionens bestämmelser kan få genomslag vid en sådan konflikt
  • vilken vägledning som behövs för uttolkning av konventionen
  • vilka åtgärder i övrigt som kan behöva vidtas vid en inkorporering av barnkonventionen

Anita lyfter fram kartläggningen inom särskilt angelägna områden och hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen..