Bragi Guðbrandsson avslutningstalar

Den 3 februari avslutade FNs barnrättskommitté sin 92a session efter att ha antagit nya rekommendationer till bl.a. Sverige angående hur väl vi lever upp till barnkonventionen. Bragi, som är från Island, är medlem i barnrättskommittén och den som startade det allra första barnahuset. I sitt tal kommer Bragi Guðbrandsson bla. fokusera på barnrättskommitténs arbete mot våld och reflektera över hur väl Sveriges lyckas i sitt arbete med att implementera barnkonventionen – Vilka är våra utmaningar och har vi några områden där vi redan gör ett gott arbete? Talet kommer ske på engelska.

Kommittén för barnets rättigheter (barnrättskommittén) består av 18 oberoende experter som är personer med hög moralisk karaktär och erkänd kompetens inom området mänskliga rättigheter. Ledamöterna väljs för en tid av fyra år av konventionsstaterna i enlighet med artikel 43 i barnkonventionen, där det anges att ”Kommitténs ledamöter skall väljas av konventionsstaterna bland deras medborgare och skall tjänstgöra i egenskap av privatpersoner, varvid hänsyn skall tas till en rättvis geografisk fördelning, samt till de viktigaste rättssystemen”. Ledamöterna tjänstgör personligen och kan väljas om på nytt om de nomineras.