5h LSS och barns rättigheter

Vem bestämmer? – En beskrivning av handläggarnas tankar och reflektioner kring barns delaktighet i de möten som föregår beslut om LSS-insatser

Delaktighet i beslutsprocesser kan utveckla barns förståelse för sina behov och önskningar. Enligt barnkonventionen ska stödinsatser utformas så att varje barn successivt, efter ålder och mognad får ökat inflytande. Presentationen baseras på en kvalitativ studie med sju fokusgruppsintervjuer med totalt 35 LSS-handläggare. Studiens resultat beskriver hur handläggarna kämpar med att förstå vad barns delaktighet är och hur denna delaktighet kan uppnås. Förståelsen av vad delaktighet är, varierar beroende på handläggarnas uppfattningar om barns kompetens, befintliga strukturer och sökt insats.

Föreläsare: Lill Hultman, doktorand, socionom, Karolinska Institutet, Sektionen för socialt arbete och Ann-Marie Öhrvall, Med.dr., forskningsledare, Karolinska Institutet, Sektionen för arbetsterapi och FoU Nordost, Stockholms län

Hur tillgodoses möjligheten till ett aktivt deltagande i samhället för barn med funktionsnedsättning?

Under de senaste åren har omfattande försämringar skett inom LSS och särskilt för insatsen personlig assistans. Det leder till att kommuner har börjat bygga LSS-boenden för barn, vilket har mött starka reaktioner. Kritik har riktats mot att barn med funktionsnedsättning placeras på en ny form av institution istället för att bo kvar hemma. Hur förhåller sig denna utveckling till Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen? Vi kommer presentera rättsläget och en ny guide med fokus på vilka rättigheter barn med funktionsnedsättning har – och hur de kan åberopas.

Föreläsare: Andrea Bondesson, MR-jurist, och Lars Lindberg, Projektledare

Organisation: Från snack till verkstad/Funktionsrätt Sverige