5g Våld mot barn med funktionsnedsättningar

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Kl. 13:00 – 13:30

Våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättning

13-18 år
Fysiskt våld

Föreläsare: Carl Göran Svedin, Marie Cederschiölds Högskola;
Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset;
Aleksandra Kowalska, Myndigheten för delaktighet (MFD)

Sammanfattning: Denna studie med 3 268 elever i åk 3 i gymnasieskolan visar att barn- och ungdomar med funktionsnedsättning har en betydligt sämre hälsa än andra barn och har en nästan dubblerad sannolikhet att råka ut för mobbing, psykisk misshandel, fysisk misshandel eller sexuella övergrepp. Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd var särskilt utsatta liksom ungdomar med multipla funktionsnedsättningar. Studien visar på en sårbargrupp som behöver uppmärksammas mer.

Beskrivning: Våld mot barn är ett allvarligt samhällsproblem och trots att barn enligt artikel 19 i barnkonventionen har rätt till skydd mot alla former av våld konstaterar WHO att våld mot barn är ett globalt hälsoproblem. Våld i olika former mot barn med funktionsnedsättningar har konstaterats vara ett tämligen outforskat område. I denna presentation vill vi belysa dessa barns särskilda utsatthet. Vi har låtit ett nationellt representativt urval av 3 268 elever i årskurs tre på gymnasiet svara anonymt på en enkät vilket ger en bild av deras erfarenheter av sexuella övergrepp och andra former av våld under hela uppväxten. Materialet samlades in under tiden december 2019 till mars 2021.

Studien visar att funktionsnedsättning närmast fördubblade sannolikheten för att ha blivit mobbad, psykiskt misshandlad, fysiskt misshandlad eller att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det mer än fördubblade risken att ha blivit utsatt för sexuell exploatering. Ungdomar med neuropsykiatriska eller psykiatriska tillstånd var särskilt utsatta.

Ungdomar med multipla funktionsnedsättningar var oftare utsatta för psykisk misshandel, mobbning, fysisk misshandel och sexuella övergrepp jämfört med ungdomar utan funktionsnedsättning eller med enbart en funktionsnedsättning. Ungdomarna med någon form av funktionsnedsättning var oftare utsatta för två eller fler typer av våld och övergrepp, multiutsatthet. Flickor med någon funktionsnedsättning var generellt mer utsatta än pojkar, framför när det gällde sexuella övergrepp.

Ungdomar med någon form av funktionsnedsättning hade en signifikant försämrad psykisk hälsa än andra ungdomar. Ju fler funktionsnedsättningar desto sämre var också den psykiska hälsan. Ungdomar som varit utsatta för någon form av våld hade generellt en sämre psykisk hälsa än de som inte hade det. De elever som dessutom hade en funktionsnedsättning mådde än sämre. Man kan i detta avseende tala om en dubbel risk för psykisk ohälsa där de traumatiska händelserna adderas till funktionsnedsättningen.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra barn, men den sparsamma svenska forskning som finns på området tyder på att denna grupps speciella sårbarhet för våld och övergrepp ännu inte uppmärksammats tillräckligt, vilket delvis kan förklaras genom figur 1. Därför behövs insatser på flera områden såsom uppmärksamhet och medvetenhet, information och stöd och behandling. Våld och sexuella övergrepp kan och ska förebyggas, och det förebyggande arbetet behöver bygga på kunskaper och fakta.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Seminariet knyter främst an till artikel 19 (Barnets rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare) samt till artikel 39 (Barnets rätt till rehabilitering och social återanpassning). Knyter väl an till årets tema för Barnrättsdagarna: Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Våld mot barn med funktionsnedsättning – Stöd- och informationsmaterial från Socialstyrelsen

Åldersövergripande
Fysiskt våld

Föreläsare: Ann Jönsson och Thomas Jonsland, Socialstyrelsen

Sammanfattning: Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld. Mest sårbara är barn med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Risken ökar ytterligare om man har flera funktionsnedsättningar. Barnen behöver bli sedda, lyssnade på och få den hjälp de har rätt till. Seminariet innehåller fakta om våldet, riskfaktorer och konsekvenser och hur man kan samtala med barnen. Ett stöd- och informationsmaterial för arbetsplatser presenteras.

Beskrivning: Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld. Mest sårbara är barn med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Risken ökar ytterligare om man har flera funktionsnedsättningar. Barnen behöver bli sedda, lyssnade på och få den hjälp de har rätt till.

Seminariet är indelat i tre block. Ur innehållet:

• Om våldet – Hur vanligt är det? Vad kan göra att barn med funktionsnedsättning är särskilt utsatta? Var utövas våldet och hur kan våldsutsattheten se ut? Hur kan man upptäcka våldet?
• Att samtala om våld med barn som har funktionsnedsättning. Om förberedelser och förhållningssätt, att tänka på under samtalet.
• Hur kan vården och omsorgen arbeta med frågor om våld mot barn med funktionsnedsättning?

Socialstyrelsen har tagit fram ett presentations- och reflektionsmaterial för arbetsplatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård. Materialet, som är tänkt att användas i verksamheternas utvecklingsarbete, presenteras på seminariet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Materialet och föreläsningen anknyter till Artikel 19. Enligt artikeln ska staten vidta alla lämpliga administrativa åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld mm. Även artikel 12 är det en anknytning till, då en väsentlig del handlar om barnets rätt att komma till tals och professionens skyldighet att ha en grundläggande beredskap för att samtala om våld mot barn med funktionsnedsättning.