5g Unga röster i soc och LVU utredningen – Fullsatt

Seminariet är fullsatt och det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta

Unga röster i soc

Sollentuna kommuns Brukarråd för placerade ungdomar en modell som möjliggör en direktdialog mellan barn och ungdomar placerade i samhällsvård och politikerna. Ungdomarna i Unga röster i soc träffar politiker i socialnämnden och beslutsfattare inom socialkontoret två gånger/termin. Inför dessa möten har förmöte (s.k. arbetsträff) med ungdomarna hållits kring ett visst tema då de fått förbereda vad de vill säga.

De placerade ungdomarna ses som experter på hur det är att vara placerad och kan genom sina erfarenheter bidra med åsikter och idéer som gör att socialtjänsten kan förbättra sitt arbete. Unga röster i soc har redan bidragit till några konkreta åtgärder. Arbetet utvärderas av FoU Nordväst.

Vi kommer att berätta om:

  • hur Unga röster i soc startade
  • organisationen kring Unga röster i soc
  • vad Unga röster i soc hittills har gjort och vad arbetet har lett fram till
  • FoU:s utvärdering av arbetet

LVU utredningen

Den 12 juli 2012 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt analysera behovet av förändringar och förtydliganden av regelverket. Vissa frågor som berör socialtjänstlagen (2001:453) ingick också i uppdraget. Den 3 september 2012 förordnades överdirektören Håkan Ceder som särskild utredare. Den 19 juni 2013 beslutade regeringen att komplettera utredningens uppdrag med att också omfatta en översyn av olika placeringsalternativ för barns och ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna förslag till fler alternativ än vad som finns i dag.

Ett stärkt stöd och skydd till barn och unga i tvångsvård och annan samhällsvård kan leda till bättre framtidsutsikter för dem när det gäller hälsa, utbildning, personlig utveckling och yrkesliv.

När det gäller konsekvenser för att nå de integrationspolitiska målen är en reformerad tvångsvård för barn och unga angelägen. Bland annat bör förslaget om tydligare inriktning på stöd och hjälp efter avslutad placering kunna bidra till förbättrade förutsättningar för ensamkommande barn som avslutar en placering för övergång till självständigt vuxenliv.

Utredningen föreslår att den nya LVU och övriga författningsändringar ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Föreläsare: Maja Hagström, processledare, förebyggande enheten inom Socialkontoret Sollentuna kommun, medverkande ungdomar från Unga röster i soc och Anna Karin Hildingsson Boqvist, program- och utredningschef Barnombudsmannen och expert i LVU utredningen.

Handskmakaren