5e Stödjande och förebyggande av sexuella övergrepp

Lokal: Alfred Nobel

Kl. 13:00 – 13:30

Hur kan vi främja grundskolans integritetsarbete och förebygga sexuella övergrepp mot barn?

Åldersövergripande arbete
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Amanda Hedman Rojas och Maria Näslund, Treskablinoll

Sammanfattning: Idag lever vi i ett samhälle där 1 av 4 barn blir utsatt för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. Det motsvarar 8 barn per klass. Genom att skapa förutsättningar för grundskolan att stärka sitt integritetsarbete kan vi ge barn kunskap om sina rättigheter och om kroppslig integritet. Genom kunskap och information kan vi se till att alla barn får en trygg barndom fri från sexuellt våld.

Beskrivning: Barnkonventionen visar tydligt att vi ska skydda barnet mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Trots det så blir idag 8 barn i varje klass utsatta för sexuella övergrepp innan de fyller 18 år. Forskning visar att sexuella övergrepp går att förebygga om vi tidigt stärker barns kunskap och medvetenhet om kroppslig integritet och kroppsliga rättigheter. Grundskolan har ett stort uppdrag, både inom kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer men även i värdegrundsarbetet. Trots det så finns det en stor avsaknad av material och kompetenshöjande insatser för personal som möjliggör att de kan fullfölja sitt uppdrag.

Hur skapar vi bättre förutsättningar för Grundskolan att främja sitt integritetsarbete? Vad behöver grundskolan för material för att kunna undervisa i frågorna men även bemöta och agera när man misstänker att ett barn utsatts för sexuella övergrepp?

Grundskolebrevet – en skola utan sexuella övergrepp är ett treårigt arvsfondsprojekt som startades mars 2022. Tillsammans med grundskolor i Stockholm och Göteborg tar vi fram material inom ramen för nya läroplanen ”sexualitet, samtycke och relationer”. Vi har träffat personal och elever inom grundskolan för att kartlägga vad de behöver för att kunna arbeta förebyggande. Tillsammans med målgruppen skapar vi material som möjliggör att skolan tillhandahåller information till barn och unga om sina kroppsliga rättigheter och att vuxna på skolan har de verktyg och rutiner som behövs för att undervisa och agera. På så sätt kan vi med tidiga insatser stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn och unga. Under föreläsningen kommer vi att samtala om förekomsten av sexuella övergrepp mot barn i Sverige, hur övergrepp påverkar barns hälsa och välbefinnande samt vilka konsekvenser det har i stort för vårt samhälle. Vi kommer att presentera projektet och ge er en inblick i materialet vi skapar, de behov och utmaningar som finns för Grundskolans integritetsarbete och på vilket sätt vi kan stärka och stötta grundskolans förebyggande arbete.

Treskablinoll är en nationell ideell förening som verkar för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Idag bedriver vi Förskolebrevet och Idrottsbrevet som är två insatser som syftar till att stärka de specifika arenornas arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn med hjälp av specialanpassade metoder och verktyg. Dessa insatser engagerar idag närmare 400 förskolor och 65 idrottsföreningar runt om i hela Sverige. I det här projektet riktar vi oss mot Grundskolan och ser fram emot att Grundskolor runt om i Sverige ansluter sig till insatsen.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Projektet arbetar med att säkerställa att artikel 19 och 34 i Barnkonventionen efterföljs. Med tidiga insatser som ger barn kunskap om sina rättigheter kan vi förebygga alla former av sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn. Genom att skapa material kan vi även möjliggöra att alla grundskolor i Sverige har de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, identifiera och rapportera när man misstänker att ett barn blir utsatt för sexuellt våld (19:2).

 

Kl. 13:30 – 14:00

Anpassad skolgång och förebyggande arbete mot sexuellt våld på och utanför internet.

Åldersövergripande
Övergrepp på nätet

Föreläsare: Kajsa Rietz och Tilde Haglund, Novahuset

Sammanfattning: Föreläsningen syftar till att öka kunskapen om barn i anpassad skolgång och utsattheten samt ge verktyg i hur yrkesverksamma och andra vuxna kan hantera förekomsten och/eller konsekvenserna av våldet. Den bygger på vad barn berättat i Novahusets verksamhetsområden. Novahuset är en förening mot sexuellt våld, arbetet sker genom uppsökande, stödjande och förebyggande arbete.

Beskrivning: Novahuset arbetar stödjande, förebyggande och uppsökande mot sexuellt våld. Föreläsningen kommer att syfta till att ge ökad kunskap om hur Novahuset arbetar i anpassade skolor (särskolor) med att förebygga sexuellt våld på internet och fysiskt samt att upptäcka utsatta idivider. Föreningen har arbetat förebyggande sedan 2018 och träffar ca 250 elever varje vecka. Kajsa Rietz och Tilde Haglund har erfarenhet att träffa målgruppen både i förebyggande och stödjande arbete. Föreläsningen kommer syfta till att ge en bild av hur arbetet i klasser ser ut samt inspirera till att våga prata om ämnena sexuellt våld och internet tidigt med en målgrupp som ofta blir förbisedd och avsexualiserad av samhället. Utifrån barnkonventionens artiklar som presenteras nedan kommer föreläsningen att ge inblick i Novahusets arbete, ge verktyg i att arbeta förebyggande samt identifiera och stödja utsatta. Föreläsningen bygger på det som barn vi möter i de olika verksamhetsområdena berättat för oss om hur de vill att yrkesverksamma arbetar och pratar om dessa frågor. Föreningen tror på en uppväxt fri från våld oavsett vem du är och vilken skolklass du går i.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 2-alla barn har rätt till information om sex och sexuella aktiviteter på och utanför internet. 6 & 23-yrkesverksamma kan arbeta med barn i anpassad skolgång för att främja utveckling och skydda. 16-prata om barns privatliv kopplat till internet och hur skolan kan samtala med ungdomar om detta. Artikel 19 – hantera förekomsten/konsekvenserna av våldet. 34 & 36-vikten av att arbeta förebyggande och stödjande mot sexuellt våld.