5c Förebygga våld och kränkningar i förskola/skola

Lokal: Magnus Eriksson

Kl. 13:00 – 13:30

Barn och elevers rätt till en trygg och kränkningsfri skolmiljö

Åldersövergripande arbete
Kränkande behandling

Föreläsare: Mårten Petersson, Barn- och elevombudet, Skolinspektionen

Sammanfattning: Den allmänna debatten om hur vi kan skapa trygghet och studiero i svensk skola har varit intensiv de sista åren. Föreläsningen ger deltagaren insikt i de krav som lagen ställer på den som ansvarar för en skola, handlingsutrymme och handlingsskyldighet en lärare har i klassrummet samt BEO och Skolinspektionens syn på tolkningen av lagstiftningen.

• BEO:s observationer
• Vilka utmaningar finns för att skapa en trygg och kränkningsfri skolmiljö
• Vad kan vi göra för att öka tryggheten och minska antalet kränkningar i svensk skola
• Rättsläget med praxis

Beskrivning: Skollagen, som genomsyras av Barnkonventionen, slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. Barn- och elevombudet (BEO) på Skolinspektionen arbetar mot kränkningar och mobbning. BEO bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. En annan viktig uppgift är att informera om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Skolinspektionen och BEO arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet. Barn och elever har rätt till en stimulerande och trygg miljö fri från alla former av mobbning och kränkningar. Det finns flera lagar som ska skydda elever och barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i förskolan och på skolan. Bland annat skollagen och diskrimineringslagen.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Att förebygga våld och kränkningar genom ett barnrättsperspektiv i skola och förskola

Åldersövergripande arbete
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Marie Lundin Karphammar, SKR och Pernilla Baralt UNICEF

Sammanfattning: Seminariet handlar om skolans viktiga roll i att förebygga och följa upp våld och andra kränkningar mot barn. Barnkonventionen kan vara ett viktigt verktyg i det arbetet. Metoder som UNICEFs Rättighetsbaserad skola och en utredningsmall av kränkande behandling med barnrättsperspektiv presenteras.

Beskrivning: Skolan har en mycket viktig roll i att motverka våld mot barn. Enligt både skollagen och barnkonventionen ska barnets bästa vara utgångspunkt i all utbildning. I skola och förskola ska barnet få möjlighet till delaktighet, inflytande och utveckling. Respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar ska förmedlas och förankras. Var och en som arbetar inom utbildning ska motverka kränkande behandling och det finns ett flertal specifika åtgärder som skolan ska göra för att förebygga och hantera våld och kränkningar. ( 1:4, 1:5, 1:10 och 6 kap. Skollagen (2010:800) och artikel 2,3,6,12, 19, 28 p.2 och 29)

Att arbeta med ett barnrättsperspektiv i skola och förskola är ett sätt att skapa ett klimat som förebygger kränkningar. Barnkonventionens barnsyn innebär att se varje barn som kompetent och självständigt och att barn och elever ska göras delaktiga i alla frågor som berör dem. Seminariet kommer att presentera metoder för att integrera barnrättsperspektivet i praktiken i förskolan och skolans verksamhet.

Rättighetsbaserad skola (RBS) är en arbetsmodell för skolan som utgår från FN:s barnkonvention som UNICEF implementerat både i Sverige och internationellt. När en skola är rättighetsbaserad genomsyrar barnkonventionen hela skolan; visioner och värderingar, men också det praktiska arbetet på alla nivåer. När barn och vuxna delar samma kunskap om barnkonventionen, och i allt utgår från barnets rättigheter, skapas en inkluderande och respektfull skolmiljö där eleverna är trygga och delaktiga. Resultatet av arbetet med RBS har varit att färre kränkningar skett. Om alla på skolan vet om barnets rättigheter, fungerar det också som ett filter för barn som är utsatta; alla förstår när en elevs rättigheter kränks och vet hur de ska agera.

Det är av vikt att arbeta med ett barnrättsperspektiv även efter att en kränkning har skett. En modell för detta har tagits fram av Simrishamns kommun som innebär att utredningen av kränkningen ska inkludera en analys av varför händelsen skedde, en möjlighet för eleverna att själva komma med förslag på åtgärder och sen en bedömning av vad som är barnets bästa. Återkoppling är en viktig del, så att barnen förstår åtgärder och syften. Om barnrättsperspektivet missas efter en kränkning skett, är det lätt att förstärka barns utsatthet och deras roller som förövare/offer. Genom att arbeta på detta sätt så stödjer man också barnen i att lära sig lösa konflikter, vilket är en viktigt del också i ett förebyggande arbete.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artiklar: 2,3, 6, 12, 19, 28 och 29. En Rättighetsbaserad Skola genomsyras av barnkonventionen i både visioner och värderingar, men också det praktiska arbetet på alla nivåer. När barn och vuxna delar samma kunskap om barnkonventionen, och i allt utgår från barnets rättigheter, skapas en inkluderande och respektfull skolmiljö där eleverna är trygga och delaktiga. Detta arbete är både ett främjande och förebyggande arbete för att motverka kränkningar och diskriminering.