5b Forskning om våld mot barn

Våld mot barn i Sverige – förekomst, riskfaktorer, hälsokonsekvenser, avslöjande och stöd

Föreläsningen kommer att utgå från rapporten ”Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning” och avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv”. Föreläsningen kommer att behandla förekomsten av alla former av barnmisshandel och hur de överlappar varandra. Riskfaktorer för övergrepp och särskilt utsatta grupper för barnmisshandel kommer att presenteras. Vidare kommer hälsokonsekvenser av barnmisshandel och ungdomarnas erfarenheter av avslöjande och stöd behandlas.

Föreläsare: Carolina Jernbro, lektor (fil dr)

Organisation: Karlstads universitet/Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Öppenvårdsinsatser vid våld och försummelse mot barn inom familjen – en systematisk översikt

Vi kommer att presentera resultat från en vetenskaplig utvärdering av effekter av insatser inom social- eller barnpsykiatrisk öppenvård för föräldrar, eller barn och föräldrar gemensamt, i familjer där barn utsätts för fysiskt/psykiskt våld eller vanvård/försummelse. Inom projektet har vi även genomfört en kvalitativ analys av hur föräldrar och barn upplever öppenvårdsinsatser. Resultaten kommer att diskuteras utifrån barnrättsliga och etiska aspekter.

Föreläsare: Lina Leander, Projektledare (fil dr), Ulf Axberg, Docent i klinisk psykologi (sakkunnig i projektet)

Organisation: Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)