4g Stöd till barn som utsatts för våld och mobbning

Lokal: Magnus Eriksson

Kl. 11:00 – 11:30

Lite stöd hjälper

Åldersövergripande arbete

Mobbning

Föreläsare: Ida Mörk, Hanna Rohani och en medlem i Friends ungdomsråd, Friends

Sammanfattning: Resultat från Friends stora riskrepresentativa undersökning av hur barn och unga resonerar kring mobbning, samt deras erfarenheter av hjälp från vuxenvärlden och vilket stöd de skulle vilja ha.

Beskrivning: Mobbningen ökar i Sverige, barn och unga berättar inte i tillräcklig utsträckning om sin utsatthet och mobbning har allvarliga konsekvenser. Det finns många stödinsatser riktade till barn och unga, men de använder inte alltid det stöd som finns. En del av lösningen är att barn och unga själva behöver tillfrågas om vilken typ av stöd de vill ha och hur detta ska utformas. Barn och unga inte är en enhetlig grupp, och därför behöver stödinsatser se ut och fungera på olika sätt. För att ta reda på vilket stöd barn och unga vill ha kopplat till mobbning genomför Friends en stor nationell enkätundersökning. Kunskapen från undersökningen ska skapa förutsättningar för att fler barn och unga med erfarenhet av mobbning får råd och stöd, att de får behandling som lindrar psykisk ohälsa och att inget barn faller mellan stolarna.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld enligt artikel 19 i barnkonventionen. Alla vuxna som är i barns närhet är skyldighetsbärare och har ansvar att skydda barnet mot våld. Mobbning är en allvarlig form av våld mot barn. Mobbning utgörs av flera typer av våld, det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt eller brist i omsorg från vuxna.

 

Kl. 11:30 – 12:00

Hur kan skolan stötta barn som blir utsatta för våld?

Åldersgrupp: 13-18

Våld i hemmet

Föreläsare: Linn Englund, Maskrosbarn samt Camilla Widén, SPSM

Sammanfattning: Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som blir utsatta för våld i hemmet. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. Under seminariet får du ta del av ungdomars upplevelser av att bli utsatt för våld i hemmet och hur de önskar bli bemötta av skolpersonal.

Beskrivning:Och då sa jag liksom, jag hade en liknelse. Och då sa jag att ’om världen var ett papper eller en teckning så känns det som att han försöker sudda ut mig från den’. Och det känns som om det representerar hur det kändes. Man fick inte vara sig själv för sig själv var inte bra nog.”

Uppskattningsvis 200 000 barn i Sverige lever med våld i hemmet, där vi vill tro att barn alltid är som tryggast. Maskrosbarn publicerade 2020 rapporten ”Jag tyckte att jag bodde i helvetet”, som bygger på enkätsvar från 112 ungdomar samt djupintervjuer. I rapporten berättar ungdomar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem allra närmast och vilket stöd de fått av samhället. Det finns en bild av att barn inte berättar när de blir utsatta för våld men hela 64 % av de medverkande ungdomarna hade berättat för en vuxen. Ungdomarna vittnar om hur samhället sviker dem genom att inte agera när de berättar om vad de utsatts för.

Skolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn som lever med våld i hemmet. Det är ofta i skolan som barn kan bli identifierade och upptäckta av vuxna. I en enkät med skolpersonal, genomförd inom ramen för projektet ”Skolkurage” upplevde 59 % svårigheter att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår.

En sak jag fick höra var att ”jag har sett på dig att du inte mår bra men jag har inte velat prata om det för du har inte kommit till mig” det gjorde mig väldigt ledsen hur svårt kan det vara att bara ställa frågan: hur mår du? Det borde inte vara så svårt…” – Ungdom på Maskrosbarn

Under seminariet får du ta del av hur ungdomar, som blir utsatta för våld i hemmet, önskar bli bemötta och stöttade av skolpersonal. Hur vill de att skolpersonal ska prata med dem och vilket stöd önskar de? Vi kommer även att diskutera skolans uppdrag och roll i att uppmärksamma och stötta barn som upplever våld i hemmet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I enlighet med artikel 19 så har alla barn rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp. Skolan har en viktig funktion i att uppmärksamma och stötta barn som blir utsatta för våld, för att de ska få det stöd och skydd de har rätt till. Vi vill därför öka skolpersonals kunskap om hur de på bästa sätt kan stötta barn som blir utsatta för våld.