4g: Barn på flykt och trauma

Barn som anhöriga till flyktingföräldrar med svår traumatisk stress – hur kan vi förebygga? Teori – empiri och kliniska erfarenheter

162 877 personer sökte asyl i Sverige under 2015 av dem var 83 procent under 34 år. Många av dem är eller kommer att bli föräldrar under den närmaste tioårsperioden, ett stort antal barn av de barn som föds i Sverige kommer att vara barn till föräldrar med flyktingbakgrund.

På seminariet kommer dels ett aktuellt forskningsprojekt som har granskat den vetenskapliga litteraturen kring barn som anhöriga till föräldrar med svår traumatisk stress presenteras, dels ett stödprogram för nyblivna flyktingföräldrar med små barn, utprövat på Röda Korsets Center för torterade flyktingar.

Föreläsare:
Monica Brendler, socionom, leg. Psykoterapeut, handledare med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med flyktingbarn och familjer

Anders Hjern, barnläkare, professor, Karolinska Institutet, Sachsska Barnsjukhuset och Center for Health Equity Studies(CHESS)

 

Hur mår barn och unga som varit med om svåra händelser?

Vilka tecken visar barn och unga efter att ha upplevt svåra saker? Vilket stöd behöver de? Hur kan viktiga vuxna runt barnen stötta på ett bra sätt? Presentation av Rädda Barnens nya handbok om barn som varit med om traumatiska upplevelser.

Vi fokuserar även på att belysa barn och ungas mående utifrån de nya asyllagarna. Hur påverkas unga psykiskt av lång väntan på besked om uppehållstillstånd? Hur kan måendet påverkas av oro kring att inte kunna återförenas med familj?

Föreläsare: Lina Cagérus Barucija och Josefin Michanek, psykologer Rädda Barnens Centrum för barn och unga i utsatta livssituationer