4e

Lokal: Lars Lerin

Tid: 11:00 – 11:30

Separerade pappors behov av stöd, för barnens bästa

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Jens Karberg och Robert Petersen, Organisationen MÄN samt Marianne Gabrielsson Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Organisationen MÄN presenterar, inom projektet ”Pappor i separation”, resultat från sin IPSOS-undersökning med 1000 separerade pappor. Undersökningen ger en bättre inblick i hur pappor upplever separationen och deras behov av stöd.

Projektet finansieras av Arvsfonden och har som mål att ge ett tidigt stöd till pappor med fokus på barnets bästa. Exempelvis genom samtalsgrupper, stödsidan pappor.se, samt att identifiera individer med särskilt behov av stöd och familjer med våld.

Beskrivning: Det är tydligt att separationer utgör en kris som påverkar många föräldrar och inte minst barnen. I en undersökning som Nacka kommun gjorde kring de barn som fick stöd hos socialmyndigheten visade det sig att 3/4 hade separerade föräldrar, och hos 40% av barnen var det en huvudorsak. I den nyligen presenterade förslaget till strategin för psykisk ohälsa lyfter MFoF en av de bidragande myndigheterna fram några punkter som särskilt viktiga: Universellt föräldraskapsstöd kan bidra till ett jämlikt föräldraskap, minskat våld och konflikter och möjligheter till att uppmärksamma familjers och barns psykiska ohälsa samt Långvariga konflikter mellan separerade föräldrar ökar risken för psykisk hälsa och våld. Vi vet idag att män står för en stor del av våldet i samhället och som inte sällan drabbar barnen, att normerna kring manlighet och föräldraskap begränsar möjligheten att ge män stöd i föräldraskapet.

MÄN:s projekt ”Pappor i Separation,” finansierat av Arvsfonden, har arbetet riktat in sig på att ge stöd till pappor som har separerat i syfte att underlätta i föräldraskapet och skapa förutsättningar för ett gemensamt föräldraskap med medföräldern. I arbetet används screeningverktyget DOORS (Detection of Overall Risk Screen) för att identifiera de pappor som behöver extra stöd, förstå hur pappans situation påverkar barnet.

Varje år genomgår runt 60-65 tusen barn en separation. Separationer innebär en stor livsomställning som riskerar att påverka barnen. I våra samtal med barn lyfter de bland annat att båda föräldrarna tar ansvar och hjälper varandra, så att barnen känner sig trygga och älskade.

I samtal i MÄN:s pappagrupper för separerade är det vanligt med pappor som själva har psykisk ohälsa, NPF-diagnoser, och/eller att deras före detta partner och barn har liknande utmaningar. Oavsett om papporna har eller saknar stöd från samhället, till exempel genom sjukvården eller socialtjänsten, så är ensamheten utbredd, något som kan påverka barnen negativt.

Under föredraget x MÄN att presentera resultat från sin IPSOS-undersökning med 1000 separerade pappor. Denna undersökning ger en bättre inblick i hur pappor upplever separationen, föräldraskapet efter separation och deras behov av stöd. MÄN kommer också att dela sina första erfarenheter av stödsidan Pappor.se, som lanserades i november 2023 som ett sätt att nå och stödja pappor på ett omfattande sätt.

MÄN:s projekt Pappor i separation har ett nätverk av samarbetsorganisationer knutet till sig, Allmänna Barnhuset, Karolinska institutet, Länsstyrelsen Stockholm, Unizon, Svenska med baby, Bris, Rädda barnen och Makalösa föräldrar Stockholm.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema:

  • 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras – MÄN arbetar för en jämställd värld och ser att ansvaret för barn och omsorg på så många sätt kopplar till möjligheten för alla att ha samma möjligheter oavsett kön
  • 5: Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling.
  • 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

 

Tid: 11:30 – 12:00

Barn som lever i vårdnadstvister. Konsekvenser för hälsa och utveckling. Hur kan stödet utformas?

Åldersövergripande
Övrigt

Föreläsare: Nadjia Lanouar och Björn Tingberg, Ericastiftelsen

Sammanfattning: Konsekvenser av vårdnadstvister för barn studeras sällan även om föräldrar och barn ofta rapporterar om negativa effekter för välbefinnandet. Vidare är det tidskrävande frågor att hantera för yrkesverksamma som är involverade för att hitta lösningar. Vad som kan underlätta för berörda barn är komplext och behöver utforskas mer. Ericastiftelsen presenterar en översikt över kunskapsläget och beskriver de modeller som man prövat för att stödja barns hälsa och utveckling i vårdnadstvister.

Beskrivning: Antalet barn som upplever föräldrars skilsmässa har ökat under de senaste decennierna och som en följd har även antalet vårdnadstvister ökat. Konsekvenserna av skilsmässa, gemensam vårdnad och delat boende för barn har intresserat kliniker och forskare, medan vårdnadstvister inte har studerats i samma utsträckning.

Det är känt att vårdnadstvister är förknippat med traumatiska erfarenheter och psykiska problem hos föräldrar vilket är omständigheter som kan inverka negativt på omsorg och andra föräldraförmågor. Konsekvenser av vårdnadstvister för förskolebarn är särskilt intressanta, eftersom små barn är mer sårbara för stressfaktorer som föräldrakonflikter och förändringar i omsorgen och vardagen. Bedömning av risker med vårdnadstvister för barns välbefinnande och utveckling behöver utvecklas, liksom verktyg för att säkerställa att barnens röster hörs, deras delaktig stärks och att de får tillgång till adekvat stöd och skydd vid behov.

Presentationen syftar till att ge en kort översikt över tillgänglig empirisk kunskap om relationerna mellan gemensam vårdnad, konflikter och vårdnadstvister mellan föräldrar och barns välbefinnande, hälsa och utveckling. Ett ytterligare syfte är att beskriva och ge exempel på konkreta arbetsmodeller för hur barns psykiska hälsa och välbefinnande kan stödjas när de lever i vårdnadstvister. Ericastiftelsen har under en längre tid prövat olika sätt att erbjuda stöd till både barn och föräldrar inom ramen för vårdnadstvister. Individuellt stöd till barn och föräldrar, samspelsbaserad behandling och samarbete med familjerätt och domstolar är några exempel på modeller som kommer att beskrivas i presentationen.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barns rätt att komma till tals, barns rätt till stöd och behandling/rehabilitering samt skydd, barns rätt till sin familj, barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem kommer att belysas.