4e Barn i sekter och barn i våldsbejakande extremism

Uppväxtvillkor inom sekter ”Jag orkar inte mer gå på något man blir rädd för”

Barn som växer upp i sekter talas sällan om. Mörkertalet är stort. Dessa barn har begränsade möjligheter att bestämma själva över sitt medlemskap i sekten jämfört med vuxna, vilket gör dem till en utsatt grupp.  Det handlar om sekter där barn fostras medvetet i utanförskap och där minderåriga blir socialt utfrysta om de väljer att lämna. Vart tog barnets egna religionsfrihet vägen? Jag kommer att exemplifiera utifrån flera sekter samt belysa vilka delar av Barnkonventionen som kränks när det gäller barn i sekter.

Föreläsare: Patricia Valero, grundare och initiativtagare.

Organisation: Sektbarns Rättigheter

Barns och ungas erfarenheter av islamistisk våldsbejakande extremism

Barnombudsmannen har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att öka kunskapen om barns och ungas erfarenheter av våldsbejakande extremism och terrorism. Syftet med uppdraget är att förebygga att barn far illa. Inom ramen för uppdraget har Barnombudsmannen pratat med tre grupper av barn som på olika sätt har erfarenhet av islamistisk våldsbejakande extremism; barn som har erfarenhet av att ha själva ha varit radikaliserade, barn som känner någon som är eller har varit radikaliserad samt barn som bor i områden där det har skett rekrytering till våldsbejakande islamistiska grupper.

Med utgångspunkt i barnens berättelser kommer vi berätta om hur rättigheterna enligt barnkonventionen och svensk lag tillgodoses för barn som på olika sätt berörs av islamistisk våldsbejakande extremism, samt vad vi anser att Sverige behöver göra för att vi ska leva upp till våra åtaganden enligt barnkonventionen.

Föreläsare: Anna Karin Hildingson Boqvist, vik. barnombudsman

Organisation: Barnombudsmannen