4c

Lokal: Magnus Ericsson

Tid: 11:00 – 11:30

Hur dåligt måste man må egentligen? – samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: barnombudsman Juno Blom, Barnombudsmannen

Presentation av Barnombudsmannens årsrapport 2024. Hör Sveriges barnombudsman Juno Blom presentera Barnombudsmannens årsrapport 2024 som handlar om barns psykiska hälsa. I rapporten lyfter barn själva att det behövs mer kunskap om psykisk hälsa och en vård anpassad efter deras behov.

Allt fler barn uppger att de har psykiska besvär och fler barn söker kontakt med vården för psykisk ohälsa.
Behandling med psykofarmaka ökar kraftigt och det är också stor skillnad i förskrivningen mellan regionerna. Det krävs mer kunskap om barns psykiska ohälsa för att kunna sätta in rätt åtgärder.

År 2023 fick knappt 100 000 barn vänta längre på en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin än vårdgarantins trettio dagar. Det är en ökning med nästan 80 procent på ett par år och det är stora regionala skillnader när det gäller väntetider. Om barnet får hjälp i tid avgörs av var i landet det råkar bo. Detta är oacceptabelt och inte förenligt med barnkonventionen.

Det saknas kunskap om den faktiska förekomsten av psykisk ohälsa bland barn. Men också om hur psykofarmaka förskrivs till barn, vilka orsakerna är till att barn står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin och varför skillnaderna är så stora mellan regionerna.

Rätten till bästa möjliga hälsa tillkommer barnet och när ett barn mår psykiskt dåligt måste hjälpen finnas där. Barnet måste vara i centrum och insatserna samordnas för att kunna möta det enskilda barnets behov. Men så ser det inte ut. I samtal med Barnombudsmannen lyfter barn bland annat att hjälp och stöd inte ges utifrån deras behov, att insatser kommer försent eller till och med uteblir. Barn vittnar om lång väntan på hjälp med konsekvenser som försämrad hälsa, skolfrånvaro och suicidförsök. Hela vårdkedjan behöver stärkas och barnet måste också garanteras kontinuerliga hälsouppföljningar under uppväxten.

 

Tid: 11:30 – 12:00

Barn som dödas av en förälder – om socialstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Moa Mannheimer och Marie Nyman, Socialstyrelsen

Sammanfattning: När samhället brister i att ge föräldrar och barn de stöd de behöver vid psykisk ohälsa eller missbruk hos föräldern riskerar barn att drabbas av både psykisk ohälsa, försummelse och i värsta fall allvarligt eller dödligt våld. Socialstyrelsen granskar fall av dödligt våld mot barn. I denna föreläsning presenteras resultaten från utredningarna 2021-2023 med fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Beskrivning: När barn dödas eller utsätts för försök till dödligt våld är gärningspersonen oftast en förälder. Socialstyrelsens skade och dödsfallsutredningar har i uppdrag att utreda fall av dödligt våld mot barn. I utredningarna 2021-2023 har det identifierats ett antal brister i samhällets skyddsnät till dessa barn. Ofta har samhällsaktörer såsom hälso- och sjukvård och socialtjänst haft kontakt med både barn och förälder innan brottet och verksamheterna har haft kännedom om exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller en socialt utsatt situation hos föräldern. Trots detta har varken barn eller förälder fått det stöd de hade behövt. Att ge barn som har föräldrar med olika problem rätt insatser är avgörande för att vända en ogynnsam utveckling och minska risken för både försummelse och psykiskt lidande, men också minska risken för allvarligt våld mot barnet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Presentationen handlar både om barns rätt till delaktighet och hur barns bästa måste beaktas av samhällsaktörerna. I förlängningen handlar det om att barn ska skyddas från våld, vanvård och ytterst rätten till liv. Presentationen knyter an till artiklar:
3 – barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnet
6 – barn har rätt till liv, hälsa och utveckling
12 – barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet
19 – barn ska skyddas från psykiskt och fysiskt våld