4c

Lokal: Magnus Ericsson

Tid: 11:00 – 11:30

Hälso- och sjukvården och socialtjänstens arbete med barn som anhöriga

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Rose-Marie Nylander och Agnes Lundström, Socialstyrelsen

Sammanfattning: Att uppmärksamma och stödja de barn som är anhöriga till föräldrar med allvarliga svårigheter är en lagstadgad uppgift som rör flertalet verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I detta seminarium bidrar vi med kunskap om barn som anhöriga och hur samhället kan arbeta för att uppmärksamma och ge stöd.

Många barn ser sina föräldrar gå igenom svårigheter på nära håll. Men allt för ofta lämnas barn ensamma med oro, ansvar och frågor, trots att de har rätt till stöd. När en patient är förälder innebär det ett extra ansvar för den som arbetar inom hälso- och sjukvården. 

(Budskap från Socialstyrelsens nationella kampanj om barn som anhöriga)

Beskrivning: Med utgångspunkt i en informationskampanj med detta budskap vill Socialstyrelsen öka kunskapen om barn som anhöriga och om samhällets möjligheter att ge stöd – så att svårigheter inte förs vidare i generationer. Här finns nämligen goda möjligheter att göra skillnad för barn som kämpar med oro och ansvar!

Enligt registerstudier är det cirka åtta procent av barnen i Sverige växer upp i familjer med allvarlig sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk, våld eller dödsfall. Det är omständigheter som vi vet väl påverkar barns utveckling och hälsa. Ofta finns flera svårigheter samtidigt, ibland också hos båda föräldrarna. Att leva under dessa omständigheter påverkar barnets vardag men innebär också risker för hälsa och förutsättningar i ett livsloppsperspektiv.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla stödet till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, där våld förekommer eller när förälder plötsligt avlider. Vi tar fram och sprider kunskap som ger stöd till yrkesverksamma i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vid seminariet berättar vi bland annat om:

  • Hur barn påverkas av sina föräldrars svårigheter
  • Vilket ansvar hälso- och sjukvården har för barn som anhöriga
  • Hur hälso- och sjukvården kan arbeta för att uppmärksamma och stödja barn som anhöriga och deras familjer

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa.
Vi lyfter vikten av att personal både i hälso- och sjukvården och socialtjänsten, som möter patienter eller klienter med egna svårigheter, har kunskap och förmåga att se hur föräldraskapet påverkas av den svårighet man har drabbats av, och vilka konsekvenserna blir för barnet. Därefter kan stöd utformas utifrån det unika barnets bästa.

Artikel 12 om att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.
Vi tar upp vikten av att ta reda på varje barns tankar, erfarenheter och åsikter i utformningen av ändamålsenligt stöd, samt vad det innebär att ha ett anhörigperspektiv i mötet med barn och föräldrar.

Artikel 18 om bland annat om vårdnadshavares rätt till lämpligt bistånd då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran.
Vi lyfter föräldraskapsperspektivet och hur stöd till föräldrarna kan vara avgörande för förmågan att ta hand om barnet.

 

Tid: 11:30 – 12:00

Barn som dödas av en förälder – om socicalstyrelsens skade- och dödsfallsutredningar

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Moa Mannheimer och Marie Nyman, Socialstyrelsen

Sammanfattning: När samhället brister i att ge föräldrar och barn de stöd de behöver vid psykisk ohälsa eller missbruk hos föräldern riskerar barn att drabbas av både psykisk ohälsa, försummelse och i värsta fall allvarligt eller dödligt våld. Socialstyrelsen granskar fall av dödligt våld mot barn. I denna föreläsning presenteras resultaten från utredningarna 2021-2023 med fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Beskrivning: När barn dödas eller utsätts för försök till dödligt våld är gärningspersonen oftast en förälder. Socialstyrelsens skade och dödsfallsutredningar har i uppdrag att utreda fall av dödligt våld mot barn. I utredningarna 2021-2023 har det identifierats ett antal brister i samhällets skyddsnät till dessa barn. Ofta har samhällsaktörer såsom hälso- och sjukvård och socialtjänst haft kontakt med både barn och förälder innan brottet och verksamheterna har haft kännedom om exempelvis missbruk, psykisk ohälsa eller en socialt utsatt situation hos föräldern. Trots detta har varken barn eller förälder fått det stöd de hade behövt. Att ge barn som har föräldrar med olika problem rätt insatser är avgörande för att vända en ogynnsam utveckling och minska risken för både försummelse och psykiskt lidande, men också minska risken för allvarligt våld mot barnet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Presentationen handlar både om barns rätt till delaktighet och hur barns bästa måste beaktas av samhällsaktörerna. I förlängningen handar det om att barn ska skyddas från våld, vanvård och ytterst rätten till liv. Presentationen knyter an till artiklar:
3 – barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barnet
6 – barn har rätt till liv, hälsa och utveckling
12 – barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet
19 – barn ska skyddas från psykiskt och fysiskt våld