4c Placerade barns utsatthet för våld

Lokal: Alfred Nobel

Kl. 11:00 – 11:30

Den särskilda våldsutsattheten bland barn i samhällets vård

Åldersgrupp: 13-18

Fysiskt våld

Föreläsare: Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow, Riksförbundet Attention

Sammanfattning: Enligt barnkonventionen artikel 19 ska inget barn utsättas för våld, men trots detta är barn med funktionsnedsättning och barn i samhällsvård särskilt utsatta. Projekt Ung dialog arbetar för att placerade barn och unga med NPF ska få en ökad livskvalité under och efter placering. Under föreläsningen berättar vi om målgruppens erfarenheter av våld och vad de unga själva säger att de behöver i mötet med dig som vuxen.

Beskrivning: Ung dialog är ett arvsfondsfinansierat projekt som drivs av Riksförbundet Attention och som arbetar för att placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism ska få en ökad delaktighet och en bättre livskvalité under och efter placering. Projektet har under nästan tre års tid samlat i målgruppens egna erfarenheter och tankar om vad som kan göra vården bättre och i berättelserna är erfarenheter av våld vanligt förekommande. Det handlar om våld mellan ungdomar, men också om att utsättas för våld av vuxna omsorgspersoner som familjehem och HVB-personal. De unga beskriver att våldet på institutioner är ”normaliserat”. För en del har placering på HVB varit det första mötet med våld.

Enligt barnkonventionen artikel 19 ska inget barn utsättas för våld, oavsett bakgrund, aktuell livssituation och funktionsnedsättning, men trots detta är barn med funktionsnedsättning och barn i samhällsvård särskilt våldsutsatta. Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld och mest sårbara är barn med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning, där NPF ingår (källa: Socialstyrelsen). Ofta behövs det särskild kunskap om NPF för att möta upp det särskilda barnets behov. Kunskap som inte alltid finns inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende och de institutioner/familjehem där barnen bor.

Föreläsningen bygger på Ung dialogs tre rapporter som alla berör våld på olika sätt: ”Var ska jag hamna?” med 100 röster från samhällsvården, ”Vad är det för fel på dig?” om tjejer med NPF på SiS samt rapporten ”Bry dig!” som bygger på fem djupintervjuer med placerade unga med NPF om deras erfarenheter av våld. Den sistnämnda ingår i den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A2021:02) och har tagits fram av Ung dialog.

Exempel på teman som tas upp i föreläsningen är:

  • Hur kan våld förebyggas?
  • Vad säger unga att de behöver för att våga berätta om våldsutsatthet?
  • Vad är viktigt att tänka på i samtal om våld när barnet har NPF och är placerad.
  • Erfarenheter från rättsprocesser

Under föreläsningen medverkar en ungdom från projektet som har egen erfarenhet av våldsutsatthet under placering. Hen berättar om sina erfarenheter och ger tips till dig som möter barn i våldsutsatthet i din yrkesroll.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt barnkonventionen artikel 19 ska inget barn utsättas för våld. Alla barn har lika värde. Inget barn ska diskrimineras utifrån t ex funktionsnedsättning, livssituation eller bakgrund enligt artikel 2.  Men trots detta är barn med funktionsnedsättning och barn i samhällsvård särskilt våldsutsatta. Barn med funktionsnedsättning löper en högre risk än andra barn att utsättas för våld och mest sårbara är barn med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning, där NPF ingår.

 

Kl. 11:30 – 12:00

En tryggare tillvaro för barn på ungdomshem

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Caroline Larsson Stålbert, inspektör, och Edward Holgersson, analytiker, Inspektionen för vård och omsorg

Sammanfattning: Inom ramen för Regeringsuppdraget ”Förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas” har IVO granskat SiS Ungdomshem och då särskilt fokuserat på unga flickors delaktighet, säkerhet, trygghet samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens.

Beskrivning: Barn och unga som placeras i samhällets vård har rätt att känna sig trygga, få vård och behandling i en miljö fri från våld.

Inom ramen för Regeringsuppdraget ”Förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas” har IVO granskat SiS Ungdomshem och då särskilt fokuserat på unga flickors delaktighet, säkerhet, trygghet samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens.

I detta seminarium berättar vi mer  om tillsynsresultatet.

Ta del av rapporten på Ivo.se: https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2023/tillsyn-av-sis-sarskilda-ungdomshem.pdf

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Vi berör samhällets ansvar att leva upp till artikel 19, samt även andra artiklar som är av betydelse för att förhindra att barn utsätts för våld.