4b Skolans arbete mot sexuella övergrepp

Dags att prata om sexuella övergrepp i skolan

2014 fick Allmänna Barnhuset uppdrag att öka kunskapen om barns utsatthet för sexuella övergrepp. Materialet Dags att prata om sexuella övergrepp togs fram i samarbete med barn och unga. De önskade mer samtal och information om sexuella övergrepp av vuxna som arbetar i skolan. Därför har vi gjort en handledning för skolans personal. Den utgår från dagsattprataom.se, skolans läroplaner och andra kunskapskällor. Elevers rätt att få information och undervisning i skolan om sexuella övergrepp diskuteras. Vi visar också filmer för barn och föräldrar som finns på flera språk och lätt svenska.

Föreläsare: Bengt Söderström, psykolog

Organisation: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sexualkunskapslyftet – om varje barns rätt till en modern sex- och samlevnadsundervisning

Sex- och samlevnadskunskap är en nyckel för att förebygga sexuella övergrepp. Trots att sex- och samlevnadkunskap är obligatoriskt i grundskolan vittnar många elever om att de fått mycket liten undervisning, och att den varit av bristfällig kvalitet. Det finns stora mellan och inom kommuner och skolor. Lärare på alla nivåer efterfrågar mer vägledning och utbildning. Vi diskuterar behoven av och strategierna för ett #sexualkunskapslyft – vilka förändringar behöver ske för att varje barn i Sverige ska få den kunskaps- och barnrättsbaserade sex- och samlevnadsundervisning som de har rätt till?

Föreläsare: Maria Schillaci, programchef ECPAT, Anna G:son Berg, projektledare, ECPAT, Linda Jonsson, universitetslektor, Barnafrid.

Organisation: ECPAT Sverige, Barnafrid – Nationellt kunskapscenter, Linköpings Universitet