4b Metoder efter utsatthet för våld och sexuella övergrepp

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Kl. 11:00 – 11:30

Sexuella övergrepp-målgruppen vi missade

Åldersövergripande arbete

Sexuella övergrepp

Föreläsare: Maria Larsson, Lisa Alexandersson och Therese Ehrenstråhle, Örebro kommun

Sammanfattning: Barn som begår eller utsätts för sexuella övergrepp väcker starka känslor. Socialtjänstens öppenvård i Örebro kommun påbörjade hösten 2020 insatser till dessa barn, en målgrupp som tidigare inte synliggjorts. Vi önskar få presentera hur och varför vi påbörjat vårt arbete. Med hjälp av vårt arbetssätt görs barnet delaktig och ges utrymme att bearbeta sin egen upplevelse i ett tryggt forum där vuxna tar ansvar för att barnet får det stöd det behöver.

Beskrivning: Sexuellt våld mot barn synliggörs alltmer och är framträdande i vår vardag. Endast få barn berättar om sin utsatthet för vuxna, får stöd eller gör en polisanmälan. En grupp som utsätter andra är även själva barn. Socialtjänstens öppenvård, Stöd och behandling barn i Örebro kommun, ger i nuläget insats för barn och deras föräldrar då barnen på något sätt upplevt/utfört sexuellt våld eller uppvisat sexuella beteendeproblem (SBP). Målgruppen är barn upp till ca 15 år och uppdragen kommer från socialtjänstens utredningsenhet. Barn- och ungdomspsykiatrin i Örebro län är de som tar emot unga i behandling efter fastställd diagnos. De flesta som varit utsatta för potentiellt traumatiserade händelser får dock inte en fastställd traumadiagnos. Statistik enligt BRÅ visade år 2021 totalt 2 639 polisanmälningar gällande våldtäkter mot barn under 15 år, d.v.s. Stöd och behandlings målgrupp. Kopplat till barnkonventionens artikel 19 1. och 19 2. har vi på Stöd och behandling startat upp ett arbete där vi ger stöd både till de barn som varit utsatta för övergrepp samt stöd till de barn som har utsatt andra barn för övergrepp. Vår insats innebär i korthet att barnet och dennes familj tillsammans får hjälp att kunna prata om övergreppen och finna strategier framåt.
Stöd och behandling utgår från metodmaterial som kallas för Nallestöd samt Sköldisfärdigheter. Materialet, som innefattar att prata om gränser, övergrepp, känsla, tanke och handling, genomförs i enskilda samtal med barnet, familjesamtal samt i enskilda samtal med vårdnadshavare. Nallestödet handlar om att hjälpa den utsatta med jobbiga känslor och att kunna hantera dem, att lyfta bort skuld och skam-känslor och göra övergrepp talbara. Sköldisfärdigheter innebär att arbeta med färdighetsträning, d.v.s. att hjälpa barnet att stoppa sig själv i vissa känslor, fundera kring konsekvenser och i stället finna andra strategier framåt. Detta för att minska risken för återfall.

Hösten 2020 påbörjades detta utvecklingsarbete och det blev då tydligt för oss att dessa barn inte fick det stöd som de har rätt till, utan föll mellan stolarna. Vi önskar få presentera hur och varför vi påbörjat vårt arbete. Med hjälp av vårt arbetssätt görs barnet delaktig och ges utrymme att bearbeta sin egen upplevelse i ett tryggt forum där vuxna tar ansvar för att barnet får det stöd det behöver.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Utifrån barnkonventionens artikel 19 1. och 19 2. ger vi stöd både till de barn som varit utsatta för övergrepp samt stöd till de barn som har utsatt andra barn för övergrepp. Vår insats innebär i korthet att barnet och dennes familj tillsammans får hjälp att kunna prata om övergreppen och finna strategier framåt. Med hjälp av vårt arbetssätt görs barnet delaktig och ges utrymme att bearbeta sin egen upplevelse i ett tryggt forum där vuxna tar ansvar för att barnet får det stöd det behöver.

 

Kl. 11:30 – 12:00

Barnpsykiatriskt krisstöd

Åldersövergripande

Fysiskt våld

Föreläsare: Kajsa Jung och Ylva Edling, BUP Barnahusteam/BUP Traumaenhet Stockholm

Sammanfattning: Det finns idag för lite forskning om vilka krisstödsinterventioner som fungerar väl för barn och unga som utsatts för våld och sexuella övergrepp, och det saknas användbara behandlingsmaterial för denna målgrupp. Utifrån detta har vi på BUP Barnahusteam tagit fram ett paket med en metodbok för krisstöd samt arbetsböcker för barn, ungdomar och deras omsorgspersoner. Krisstödsmetoden är utarbetad utifrån våra erfarenheter av att möta barn och föräldrar i kris samt utifrån forskning. I krisstödet ingår traumabedömning, hantering av symtom samt att öka kommunikation om barnets mående. Krisstödsmetoden utgår från ett barnpsykiatriskt perspektiv och är tänkt att kunna användas på Barnahus, Första linjens psykiatri, BUP samt andra verksamheter som möter barn i kris efter utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp.

Beskrivning: BUP Barnahusteamet på Barnahusen i Stockholm har utvecklat en krisstödsmetod med arbetsböcker för barn och ungdomar från 7-12 år och 13-18 år som har blivit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp samt deras omsorgspersoner. Krisstödsmetoden har som mål att minska krisreaktionerna, öka kommunikationen mellan barnet och den vuxne, bedöma mående och vidare behov. Krisstödskontakten är ungefär 4-8 sessioner. Komponenter som ingår är bedömning av kris/traumareaktioner, psykoedukation, strategier att hantera symtom och kommunikation. Då det länge har varit en brist på barnpsykiatriska krisstödsmetoder för denna målgrupp beslutade man efter att ha arbetat enligt metoden under några år att formalisera den och göra den manualbaserad så att även andra kan använda sig av metoden. Krisstödsmetoden är baserad på våra erfarenheter av att möta barn i stark stress, samt på principer från CFTSI (Child and family traumatic stress intervention) och de delar som rör stabilisering i TFKBT (Traumafokuserad KBT). Krisstödsmetoden är tänkt att kunna användas på Barnahus, Första linjens psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatrin samt andra verksamheter som träffar barn som är i kris efter utsatthet för våld och/eller sexuella övergrepp. Metoden är ännu inte utvärderad men studier är planerade. Arbetsböckerna och metodboken kommer distribueras av Barnafrid på Linköping Universitet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt Barnkonventionen har barn rätt till stöd och behandling. Vi har sett att många behandlare tycker att det är svårt att arbeta med barn som har blivit utsatta för våld, sexuella övergrepp och barn som lever i instabila livssituationer. Den här nya formaliserade krisstödmetoden hoppas vi ska underlätta för behandlare att känna sig säkra på hur de ska erbjuda krisstöd samt att det ökar chanserna till jämlik behandling.