4a: ”Jag är här nu”

– att arbeta och bedriva forskning tillsammans med ungdomar som anlänt till Sverige, – kring deras liv och det som för dem framåt i tillvaron.

Utgångspunkten för föreläsningen är Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga Stations forskningsgrupps arbete med att i forskningscirklar intervjua enhetens unga besökare med fokus på deras nätverk och nätverkens funktion. Detta har gjorts i syfte att undersöka hur nätverken ser ut, samt vilken betydelse nätverksrelationerna har för de ungas hälsa och möjligheter till livsutrymme i Sverige idag. Föreläsningen övergripande syfte är att ge en förståelse för ”nysvenska” ungdomarnas livssituation med utgångspunkt från betydelsen av deras sociala nätverk. Föreläsningen erbjuder även en öppning för dialog kring hur ett arbete som syftar till att utveckla ungdomars sociala nätverk kan bedrivas.

Några av de frågeställningar och teman som aktualiseras är:

Vilka möjligheter har man som ”nysvensk” ungdom att skapa ett liv där ens rättigheter blir tillgodosedda? Vilka människor är möjliga att etablera kontakt med? Vilken väg framåt är möjlig?

För att ungdomarna ska se och välja en riktning i livet behöver någon presentera och tydliggöra möjligheterna som står till buds. Vår forskning visar att de ungdomar som idag kommer till Sverige med ett skört eller obefintligt nätverk har svårt att göra sina röster hörda. De har även svårt att finna en bas att utgå ifrån för att forma sina liv och göra adekvata livsval.

Vidare visar vår studie att Unga Stations modell med en öppen verksamhet, samt stödjande samtal och barnombud, kan leda till en upplevelse av ett ”expanderat familjenätverk”. Detta nätverk fungerar som ett ställföreträdande familjesamanhang där ungdomen utvecklas och hämtar kraft.

Vår studie visar att en förutsättning för att hjälpa barn och ungdomar med att få sina rättigheter tillgodosedda är att arbeta tillsammans med ungdomen. Det har även blivit tydligt att de ”vardagliga” behoven tillgodoses genom vårt arbetssätt och ger ungdomen en chans att komma närmare svaret på frågor som: hur ”gör” man hem, hur ”gör” man social interaktion, hur ”gör” man aktiviteter, hur ”gör” man middag? Alla dessa komponenter är viktiga för att ungdomarnas mentala, sociala och fysiska hälsa ska tillgodoses. Komponenterna skapar en känsla av samanhang och inkludering.

Vidare vittnar ungdomarnas upplevelser om ett tydligt glapp mellan den svenska välfärdsstaten och ungdomarna själva, där ungdomarnas röster har svårt att komma till uttryck i mötet med de etablerade hjälpsystemen. Här har modellen med Unga Stations barnombud fungerat som en diplomatisk bro mellan två parter, å ena sidan de system där exempelvis socialtjänsten ingår, å andra sidan ungdomens behov och önskningar.

Föreläsare:
Margareta Hydén, professor, Linköping universitet & University of Manchester, samt leg. Psykoterapeut
Daniel Söderberg, Barnombud vid Unga Station
Jenny Säflund, Barnombud vid Unga Station