3h Workshop

Lokal: Fridolf Rhudin

Tid: 09:35 – 10:35

Workshop – Små barns röster i terapirummet

Ålder: 0-6
Övrigt

Workshopledare:

Anna Thom Olin, verksamhetschef/leg. psykolog Malinamottagningar- psykologenheter för blivande föräldrar och små barn, Rädda Barnen Välfärd/Vård & Omsorg på uppdrag av Region Stockholm

Katrin Bernstad, specialistpsykolog barn 0-6 år Viktoriagården, Region Skåne, leg. psykoterapeut och handledare. Författare till boken: Psykisk ohälsa hos späda och små barn.

Sammanfattning: I Barnkonventionen Artikel 13 om barnets rätt till yttrandefrihet beskrivs barnets rätt att uttrycka sig i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttryckssätt som barnet väljer. För små barn blir detta viktigt eftersom språkutvecklingen är i sin linda och det talade ordet ofta är en bråkdel av en bred flora av andra kommunikationsformer. Små barns röster och behov tas alltför sällan tillvara i såväl utredande som behandlande sammanhang.

Beskrivning: Workshoppen handlar om hur vi kan lyssna på och ta vara på små barns berättelser i kliniskt arbete med små barns psykiska ohälsa.  I de sammanhangen behöver vi ansvara för att skapa en situation där små barn kan utöva sin yttrandefrihet och formulera sin berättelse. Hur uttrycker små barn psykisk ohälsa under de tidiga åren? Vad ska vi titta och lyssna efter? Hur kan vi förstå och spegla små barns olika kommunikationsformer? Hur kan vi återkoppla det vi har sett och hört till omsorgsgivarna på ett bra sätt? Vilka verktyg och förhållningssätt kan vi använda i mötet?

Båda föreläsare har en lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med små barn och ett stort engagemang för de yngsta barnens psykiska hälsa och rätt till stöd och behandling.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: När föräldrar har svårigheter är det viktigt att även de yngsta barnens delaktighet beaktas. När man uppmärksammar tidiga tecken på ohälsa hos det lilla barnet kan allvarligare problem förebyggas.
I Barnkonventionen Artikel 13 om barnets rätt till yttrandefrihet beskrivs barnets rätt att uttrycka sig i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom annat uttryckssätt som barnet väljer. För små barn blir detta viktigt eftersom språkutvecklingen är i sin linda och det talade ordet ofta är en bråkdel av en bred flora av andra kommunikationsformer. Små barns röster och behov tas alltför sällan tillvara i såväl utredande som behandlande sammanhang.