3h Workshop: Skolans nyckelpersoner våldsutbildas

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl: 09:35 – 10:35

Skolans nyckelpersoner våldsutbildas

Åldersövergripande arbete

Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Linda Leveau och Sara Arnesson, Kvinnojouren Lund

Sammanfattning: Kvinnojouren Lunds mål är att bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld genom riktade insatser för att motverka attityder som möjliggör våld i nära relationer. Skolans mål är att bidra till samma vision genom de nya skrivningarna i undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Under denna workshop presenteras metodhandboken “Alla får plats!” och hur skolor kan strukturera upp detta uppdrag med ett speciellt fokus på artikel 12 och på strategier i att sluta vuxengissa.

Beskrivning: Under vårterminen 2023 erbjuder Kvinnojouren Lund de åtta kommuner i vårt upptagningsområde en processinriktad och kunskapshöjande nyckelpersonsutbildning som ger svar på frågorna:

Hur kan vi i skolan arbeta med kontinuitet och normmedvetenhet med sexualitet, samtycke och relationer i vår undervisning?

Vilka ämnesintegrerade och ämnesövergripande ingångar finns där elevers frågor om våld, gränser och kärleksförhållanden kan få utrymme för lärarledd reflektion och kunskapshöjning?

Hur kan skolan bättre förebygga och upptäcka våld i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever att utbilda sig, kunna leva friare och ges möjlighet att få sina rättigheter tillgodosedda?

Kursledare är Linda Leveau, förebyggandeutvecklare på Kvinnojouren Lund, som arbetat under många år med skolutveckling som barnrättsstrateg. Kursen riktar sig till skolpersonal med mandat från ledningen att genomföra en skolutvecklingsprocess där frågor om våld, förtryck och makt balanseras med kunskaper om normer, främjande perspektiv och lusthöjande metoder välförankrade i skolans kurs-och läroplaner. Kursen genomsyras av att göra barn och ungas bild av hur våld kan gestalta sig i deras liv synlig, hur orättvisor kopplat till diskrimineringsgrunderna och oreflekterade normer engagerar och berör elever och vilka frågor som de vill ha besvarade i den undervisning som de har rätt till. Kursens deltagare utgår ifrån Kvinnojouren Lunds framtagna material ”Alla får plats” som är i linje med forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Under workshopen kommer materialet “Alla får plats!” presenteras varvat med övningar som avslöjar vuxennormen och som inspirerar till en undervisning i sexualitet, relationer och samtycke där frågor om våld ges utrymme för lärarledd reflektion. Tillfället kommer levandegöra artikel 2 och artikel 28 och locka till action för ett jämställt samhälle fritt från våld på den plats där alla barn och unga möts – skolan!

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Workshopen fokuserar på skolan som en arena för ett våldsförebyggande arbete och visar på hur Kvinnojouren Lunds satsning ”Alla får plats!”  kan bidra till ökad kunskap kring våld och ökade möjligheter att motverka våld. Speciellt fokus läggs i metodhandboken på artikel 12 och tillfället kommer levandegöra artikel 2 och artikel 28 och locka till action för ett jämställt samhälle fritt från våld på den plats där alla barn och unga möts – skolan!