3g: En plats att kalla hemma

Dialogseminarium

– om barns rätt till en bostad

Enligt svensk lag har alla barn rätt till en skälig bostad, men i skuggan av den växande bostadsbristen ser vi en snabb ökning av hemlösa barnfamiljer, kortsiktiga boendelösningar och extrem trångboddhet. Framförallt är det barn med utländsk bakgrund som drabbas. Utan ett tryggat boende försvåras integration och inkludering.

Flera myndigheter, bland annat Boverket och Länsstyrelserna har på senare år skrivit om de mekanismer som utestänger, eller förhindrar, att hushåll med svaga förutsättningar kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar inte bara om den växande bostadsbristen, utan även om lagar och regelverk som missgynnar svagare grupper. I många av de direktiv och lagar som reglerar bostadsmarknaden och även allmännyttiga bostadsbolag saknas det ett barnperspektiv. Just ekonomiskt utsatta barn som grupp hamnar ofta utanför debatter som handlar om bostadsfrågor och bostadspolitik. Detta trotts att Artikel 27 i barnkonventionen specifikt lyfter barns rätt till en skälig levnadsstandard som kan tillgodose deras ”fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”. Staten ska hjälpa familjer och vårdnadshavare som inte har råd att säkerställa dessa behov, framförallt i relation till mat, kläder och bostad.

I detta seminarium vill Rädda Barnen lyfta barn och ungas röster om hur bostadsbristen påverkar deras vardag och syn på framtiden. Under hösten 2016 har vi intervjuat barn och föräldrar med personliga erfarenheter av hemlöshet samt tjänstepersoner som möter denna grupp i sitt dagliga arbete. Resultatet redovisas i en rapport som släpps i mars 2017 och som kommer att finnas tillgänglig på Barnrättsdagarna. I rapporten redogör vi även för hur många barn i Sverige som är hemlösa och diskuterar vad olika samhällsinstitutioner kan göra i praktiken för barn som växer upp under dessa villkor.

Seminariet kommer att vara ett dialogseminarium. Rapportförfattarna, Tove Samzelius och Tony Haddou, kommer att inleda med en kort presentation som lyfter barnens röster och rapportens rekommendationer. Publiken kommer sedan att få en möjlighet att diskutera sina egna erfarenheter av frågan och hur man själv kan arbeta aktivt både för att stötta barn med svåra boendesituationer och bedriva påverkansarbete.

Seminarieledare: Tove Samzelius, Tematisk Rådgivare, och Tony Haddou tf. Biträdande Chef Region Väst. Rädda Barnen.