3f: En asylprocess anpassad för barn? – Fullsatt

För att möjliggöra att ett barns asylskäl kommer fram krävs att processen utgår från barnets särskilda behov och förutsättningar. I en situation där Sverige redan har kritiserats för att inte utreda barns egna asylskäl tillbörligt och där en individuell prövning av barnets bästa inte heller har fått genomslag, riskerar asylsökande barn att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Denna föreläsning kommer att behandla vad en barnanpassad asylprocess kan innebära. Vi kommer också att lyfta barnens perspektiv och de slutsatser som kan dras genom vårt arbete med asylsökande barn.

Föreläsare: Anna-Pia Beier och Lisa Swanson Carlström, jurister på mottagningen Barnens Asylrättscentrum

Organisation: Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar