3c

Lokal: Magnus Ericsson

Tid: 09:35 – 10:05

Barnfridsbrottet – hur kan barns rättigheter säkerställas

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Mikaela Magnusson Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Sandra Skoog och Anna Nelsson Barnafrid, Linköpings Universitet

Sammanfattning: Denna workshop är inriktad på Barnfridsbrottet och brottsutredningar som rör barn som bevittnar våld i nära relationer. Vi presenterar forskningsresultat från domskälsgranskningar, diskuterar rättstillämpningens utmaningar, belyser vanliga missförstånd, och går igenom resultat från en undersökning som visar begränsningar i Barnahusens arbete med barnfridsbrott. Dessutom presenterar vi Barnafrids digitala Barnahusutbildning som följer ett barns resa genom Barnahus. Workshopen innehåller arbete med ett case för att säkerställa barnets rättigheter.

Beskrivning: Den 1 juli 2021 infördes ny lagstiftning som syftade till att stärka skyddet för barn som upplever brott i nära relationer – Barnfridsbrottet (Brottsbalken 4 kap 3§). Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att växa upp under trygga förhållanden. Artikel 19 slår fast att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, vilket även innefattar bevittnat våld. Barn har också rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem, och deras åsikter ska beaktas med hänsyn till deras ålder och mognad (artikel 12). Trots detta har barn som upplevt våld i hemmet tidigare haft begränsade möjligheter till delaktighet och upprättelse i straffrättsliga processer. Genom införandet av barnfridsbrottet får barn som bevittnat brott i nära relation målsägandestatus och har rätt till skadestånd. Barnet kan också få en särskild företrädare som tillvaratar deras intressen. Detta innebär bland annat att en våldsutövande vårdnadshavares samtycke inte längre behövs för att genomföra barnförhör, vilket tidigare har begränsat barnens möjlighet att få komma till tals.

Del 1 – Barnfridsbrottet – hur går det egentligen?

Under denna workshop presenterar vi resultat från ett pågående forskningsprojekt om hur barns upplevelser lyfts fram i brottsmål rörande barnfridsbrott. Studien utgår från en kvantitativ och kvalitativ granskning av skriftliga domskäl som utfärdats av Tings- och Hovrätter under perioden 2021–2023. Vi kommer att identifiera och diskutera olika utmaningar i rättstillämpningen.

Del 2: Vanliga missförstånd som behöver rättas ut

Barnafrid har genomfört en undersökning för att kartlägga hur Sveriges Barnahus arbetar med ärenden som rör barnfridsbrott. Resultaten visar att barn som utsätts för barnfridsbrottet inte har samma förutsättningar och tillgång till Barnahus som barn som blir utsatta för andra former av våld. Under föreläsningen presenteras resultatet från kartläggningen. Barnafrid har även, i dialog med Åklagarmyndigheten, tagit fram en broschyr med vanliga missförstånd om barnfridsbrottet som kommer att presenteras och diskuteras.

Del 3: Barnahus – en möjlighet för barn som utsattas för Barnfridsbrott

Barnafrid lanserar under våren 2024 en digital barnahusutbildning där det finns möjlighet att följa ett barns väg genom Barnahus. I denna workshop kommer du få ta del av digitala barnahusutbildningen och lära dig mer om hur barnahusprocessen kan se ut för ett barn som är utsatt för barnfridsbrott. Workshopen innehåller arbete med ett case för att säkerställa barnets rättigheter.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Många barn lever i hemmiljöer där det förekommer våld mellan närstående (barnfridsbrott). Det kan bland annat innebära att föräldrarnas möjligheter att underlätta barnets situation och ge adekvat stöd begränsas. Seminariet knyter an till Barnkonventionens tolfte artikel eftersom det berör barns rätt att få komma till tals vid misstanke om barnfridsbrott. Seminariet knyter även an till artikel 19 – barns rätt att skyddas från alla former av våld.

 

Tid 10:05 – 10:35

Journeys – barns rätt till information och delaktighet i rättsprocessen på Barnahus

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Sofia Melén Moadi Barnafrid Linköpings Universitet, Elisabeth Kjellander Rädda Barnen och Linda Jonsson Marie Cederschiöld Högskola

Sammanfattning: För barn som brottsoffer finns brister i hur rätten till information och delaktighet tillgodoses. Är den som utsatt barnet för brott en förälder eller närstående blir barnet extra sårbart. EU-projketet Journeys – trygg och begriplig väg genom Barnahus, ska skapa metoder och verktyg för barns information och delaktighet i rättsprocessen. genom en app för barn, en barnlogg och en pilot av rollen barnombud på  Barnahus.

Beskrivning: EU-projektet Journeys ska arbeta för en barnvänlig rättvisa, skydd och återhämtning för barnoffer och deras familjer genom att erbjuda en säker, välinformerad och deltagande väg genom Barnahus från den första anmälan till långsiktig återhämtning. Arbetet utgår från effektiv och enhetlig tillämpning av EU-rätten på området brottsoffers rättigheter.

För barn som brottsoffer saknas idag, i den svenska kontexten, bra verktyg och klara riktlinjer för hur och vem som tillgodoser deras rätt till information och delaktighet om rättsprocessen. För de barn där en vårdnadshavare, förälder eller annan närstående är den som också är misstänkt för att ha utsatt barnet för brott blir sårbarheten extra tydlig. Det naturligaste är förstås att man som förälder hjälper sitt barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Är man den som är misstänkt för att ha utsatt barnet för ett brott eller närstående till denna person kan det finnas egenintressen av att inte bistå barnet med information eller delaktighet. Det kan finnas rent praktiska skäl till att det inte är möjligt, tex om barnet är omhändertaget av socialtjänsten eller den misstänkte sitter frihetsberövad. Det saknas också idag bra informationsmaterial som på ett barnanpassat sätt beskriver rättsprocessenr En ansvarstagande förälder har inte alltid lätt att veta hur man på ett enkelt och begripligt sätt förklarar för sitt barn de olika delarna.

På ett mer praktiskt och verksamhetsnära plan vill Journeys hitta former för att underlätta för att barn som brottsoffer ska få information och göras delaktiga. Detta ska göras genom:

  • Designa, genomföra och utvärdera en anpassningsbar metod som inkluderar ett barnombud. Barnombudet ska bidra till att barn som utsatts för brott får rätten till information tillgodosedd, känner sig lyssnade på och är trygga med att vara delaktiga.
  • Utveckla praktiska och barnvänliga verktyg; en app och en barnlogg för att informera barn som utsatts för brott och deras anhöriga om deras väg genom Barnahus
  • Arbeta med barn för att säkerställa ett starkt och tydligt barnperspektiv i projektets design, implementering, outputs och utvärdering.

Föreläsningen kommer att ge en övergripande information om projektet och kort information av verktygen barnapp och barnlogg.

Marie Cederschiöld högskola presenterar sitt arbete med att ha utformat piloten avseende barnombud utifrån en kartläggning som genomförts både i Sverige och på Irland med anpassningar utifrån de olika kontexterna.

Barnombudet inom projektet, anställd av Rädda Barnen, på Barnahus Linköping berättar om sina erfarenheter av arbetet att försöka hitta former att informera barn på besök på Barnahus Linköping.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 5 föräldrars yttersta ansvar för barnets rättigheter, artikel 19 barns rätt att skyddas mot våld etc av föräldrar eller vårdnadshavare.
Barn utsatta för brott av förälder, vårdnadshavare eller närstående är extra sårbara avseende rätten till information och delaktighet. Artikel 12 barns rätt att bli hörd, barnet måste göras delaktig och få anpassad information.
Artikel 2, barn ska behandlas lika och få tillgång till samma stöd oavsett var i landet hen bor.