3c

Lokal: Magnus Ericsson

Tid: 09:35 – 10:05

Barnfridsbrottet – hur kan barns rättigheter säkerställas

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Mikaela Magnusson Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, Sandra Skoog och Anna Nelsson Barnafrid, Linköpings Universitet

Sammanfattning: Med barnfridsbrottet stärks det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar vissa brott mellan närstående. Sedan barnfridsbrottet har blivit lag ses barn som bevittnar våld som målsäganden och därmed fått bättre möjligheter att få sin röst hörd genom att vårdnadshavare inte längre har samma förutsättningar att begränsa barns möjligheter att bli förhörda. Trots att lagen har funnits i mer än två år finns fortfarande kunskapsluckor om hur lagen ska tillämpas. Barn som utsätts för barnfridsbrottet har inte heller samma förutsättningar och tillgång till barnahus som barn som blir utsatta för andra former av våld. Vi hoppas med föreläsningen att vi kan bidra till att höja kunskapen kring hur lagen ska tillämpas och se till att barn som bevittnar våld får samma möjlighet till barnahus som andra barn som utsätts.

Beskrivning: Med barnfridsbrottet stärks det straffrättsliga skyddet för barn som bevittnar vissa brott mellan närstående. Sedan barnfridsbrottet har blivit lag har fler barn fått möjlighet att få sin röst hörd. Barn som tidigare sågs som vittnen till brott mot närstående ses nu som målsägande, och de är därmed inte längre beroende av vårdnadshavares samtycke för att få sin röst hörd.

Lagen har nu varit igång i lite mer än två år och vi kan se att det finns skillnader i hur barn som bevittnat våld får sina rättigheter tillgodosedda jämfört med barn som utsätts för andra typer av våld och övergrepp. Barnafrid har genomfört en undersökning för att kartlägga hur Sveriges barnahus arbetar med ärenden som rör barnfridsbrott. Under föreläsningen presenteras resultatet från karläggningen. lagen har misstolkats av professionerna som möter de här barnen. Barnafrid presenterar också resultatet från enkät som undersöker skickats ut till samtliga av landets barnahus.

Lagstiftningen förutsätter bred och djup kunskap hos yrkesverksamma om hur de ska arbeta för att efterleva lagen. Trots det råder det fortfarande en hel del missförstånd när det gäller tillämpningen av lagen. Barnafrid har därför, i dialog med Åklagarmyndigheten, tagit fram ett antal missförstånd som finns om barnfridsbrottet hos professioner inom exempelvis socialtjänst och rättsväsende. Under föreläsningen kommer missförstånden att presenteras och diskuteras.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionen (artikel 19) slår fast att barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld. Det är samhällets ansvar att se till att denna grundläggande princip efterföljs. Att bevittna våld mellan närstående är enligt FN:s barnrättskommitté ett exempel på psykiskt våld mot barn.

Barnfridsbrottet kopplar an till årets tema barns rättigheter när föräldrar har svårighetet på det sätt att det krävs att såväl gärningsperson som målsägnade i grundbrottet ses som en omsorgsperson av barnet. I nästan samtliga fall rör det sig om en eller båda vårdnadshavarna.

 

Tid 10:05 – 10:35

Journeys – barns rätt till information och delaktighet i rättsprocessen på Barnahus

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Sofia Melén Moadi Barnafrid Linköpings Universitet, Elisabeth Kjellander Rädda Barnen och Linda Jonsson Marie Cederschiöld Högskola

Sammanfattning: För barn som brottsoffer finns brister i hur rätten till information och delaktighet tillgodoses. Är den som utsatt barnet för brott en förälder eller närstående blir barnet extra sårbart. EU-projketet Journeys – trygg och begriplig väg genom Barnahus, ska skapa metoder och verktyg för barns information och delaktighet i rättsprocessen. genom en app för barn, en barnlogg och en pilot av rollen barnombud på  Barnahus.

Beskrivning: EU-projektet Journeys ska arbeta för en barnvänlig rättvisa, skydd och återhämtning för barnoffer och deras familjer genom att erbjuda en säker, välinformerad och deltagande väg genom Barnahus från den första anmälan till långsiktig återhämtning. Arbetet utgår från effektiv och enhetlig tillämpning av EU-rätten på området brottsoffers rättigheter.

För barn som brottsoffer saknas idag, i den svenska kontexten, bra verktyg och klara riktlinjer för hur och vem som tillgodoser deras rätt till information och delaktighet om rättsprocessen. För de barn där en vårdnadshavare, förälder eller annan närstående är den som också är misstänkt för att ha utsatt barnet för brott blir sårbarheten extra tydlig. Det naturligaste är förstås att man som förälder hjälper sitt barn att få sina rättigheter tillgodosedda. Är man den som är misstänkt för att ha utsatt barnet för ett brott eller närstående till denna person kan det finnas egenintressen av att inte bistå barnet med information eller delaktighet. Det kan finnas rent praktiska skäl till att det inte är möjligt, tex om barnet är omhändertaget av socialtjänsten eller den misstänkte sitter frihetsberövad. Det saknas också idag bra informationsmaterial som på ett barnanpassat sätt beskriver rättsprocessenr En ansvarstagande förälder har inte alltid lätt att veta hur man på ett enkelt och begripligt sätt förklarar för sitt barn de olika delarna.

På ett mer praktiskt och verksamhetsnära plan vill Journeys hitta former för att underlätta för att barn som brottsoffer ska få information och göras delaktiga. Detta ska göras genom:

  • Designa, genomföra och utvärdera en anpassningsbar metod som inkluderar ett barnombud. Barnombudet ska bidra till att barn som utsatts för brott får rätten till information tillgodosedd, känner sig lyssnade på och är trygga med att vara delaktiga.
  • Utveckla praktiska och barnvänliga verktyg; en app och en barnlogg för att informera barn som utsatts för brott och deras anhöriga om deras väg genom Barnahus
  • Arbeta med barn för att säkerställa ett starkt och tydligt barnperspektiv i projektets design, implementering, outputs och utvärdering.

Föreläsningen kommer att ge en övergripande information om projektet och kort information av verktygen barnapp och barnlogg.

Marie Cederschiöld högskola presenterar sitt arbete med att ha utformat piloten avseende barnombud utifrån en kartläggning som genomförts både i Sverige och på Irland med anpassningar utifrån de olika kontexterna.

Barnombudet inom projektet, anställd av Rädda Barnen, på Barnahus Linköping berättar om sina erfarenheter av arbetet att försöka hitta former att informera barn på besök på Barnahus Linköping.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 5 föräldrars yttersta ansvar för barnets rättigheter, artikel 19 barns rätt att skyddas mot våld etc av föräldrar eller vårdnadshavare.
Barn utsatta för brott av förälder, vårdnadshavare eller närstående är extra sårbara avseende rätten till information och delaktighet. Artikel 12 barns rätt att bli hörd, barnet måste göras delaktig och få anpassad information.
Artikel 2, barn ska behandlas lika och få tillgång till samma stöd oavsett var i landet hen bor.