3c Insatser till barn som upplevt våld

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Kl. 09:35 – 10:05

Mellan stolarna: Barn som har utsatts för våld och inte får hjälp att må bra igen – ett dubbelt svek

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Emma Chawinga, Rädda Barnen

Sammanfattning: Alltför många barn som har utsatts för våld får inte den hjälp de behöver och har rätt till för att må bra igen. På Rädda Barnen möter vi dessa barn som inte får hjälp från elevhälsa, socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det är barn som ingen aktör tar ett ansvar för. Med barnens berättelser och förtroende följer ett ansvar att föra fram deras röster och att åtgärda bristerna.

Beskrivning: Vart tredje barn i Sverige har under uppväxten utsatts för någon form av våld i familjen. För en del av barnen är våldet återkommande och präglar hela livet. Det är väl belagt att våld påverkar barns utveckling och hälsa, och riskerar att göra det under hela barnets uppväxt och vuxenliv.

Barn har rätt att slippa utsättas för våld, och de barn som ändå drabbas har rätt att få hjälp att må bra igen efter våldsutsatthet. Vi vet att det finns insatser som hjälper. Trots det finns det barn som inte ges tillgång till de stöd- och behandlingsinsatser de är i behov av. FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att inte hjälpa barn tillräckligt efter våldsutsatthet. Kritiken riktas framför allt mot en otydlig vårdkedja, där barn faller mellan stolarna. Rädda Barnens rapport ”Mellan stolarna: Barn som har utsatts för våld och inte får hjälp att må bra igen – Ett dubbelt svek”, visar på samma sak.

Vi ser oacceptabla regionala skillnader i vilka insatser som erbjuds våldsutsatta barn. Vi ser också att vissa särskilt utsatta grupper av barn ges sämre tillgång till vård efter våldsutsatthet. Det handlar om barn i samhällets vård, barn vars föräldrar tvistar om vårdnad, barn i asylprocess och papperslöshet. Det handlar också om de yngsta barnen, barn i glesbygd och barn som utvecklat egna våldsamma beteenden.

Att inte få hjälp att återhämta sig efter utsatthet är allvarligt och ger stora konsekvenser, för det enskilda barnet framför allt, men också för samhället i stort. Ur ett barns perspektiv är det ofta svårt att förstå och känslan kan bli att man inte passar in eller att det är något fel på en. Ett barn beskrev det så här: “Jag var för bra för BUP tydligen. Jag förstår inte varför, jag mådde ju så dåligt.”

I den här föreläsningen får du ta del av vad som kan göra att barn faller mellan stolarna och inte får tillgång till den hjälp de behöver för att må bra igen efter våldsutsatthet. Du får också ta del av Rädda Barnens rekommendationer för hur detta ska åtgärdas, och varje barns rätt till återhämtning garanteras. Våldsutsatta barn behöver en välkomnande hand som sträcks ut, och följer dem hela vägen till dess att de mår bra igen. De ska garanteras lika goda förutsättningar för utveckling som andra barn.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att slippa utsättas för våld (artikel 19). Alla barn som trots det drabbats har rätt till fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning (artikel 39). Barn ska också ha rätt till samma stöd- och vårdinsatser oberoende av var i landet de bor eller var de kommer ifrån (artikel 2). I föreläsningen presenteras brister när det gäller efterlevnaden av detta samt förslag på åtgärder.

 

Kl. 10:05 – 10:35

Att prata om barns upplevelser av våld

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Anna Nelsson, Linda Palmdell och Carla Jung Demse, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Barnmisshandel påverkar hela familjen och samtliga har rätt till skydd och stöd. KIBB syftar till att hjälpa hela familjen att förändras så att man kan gå från en vardag i rädsla för att utsättas för våld till en tillvaro med närvarande föräldrar som tar ansvar för sitt beteende. Vi delar med oss av våra erfarenheter av KIBB och av att möta barn som berättat om fysiskt våld från en förälder.

Beskrivning: Många av orosanmälningarna till socialtjänsten rör barnmisshandel. I rapporten våld mot barn visar enkätsvaren att 14%  av eleverna upplevt fysiskt våld från en förälder. Barn som berättar för en vuxen att de upplevt fysiskt våld från en förälder behöver känna att deras berättelse och upplevelse tas på allvar. En av barnens stora rädslor utifrån att ha berättat om fysiskt våld från en förälder är att inte få bo kvar hemma. Syskon som sett ett annat syskon bli slaget behöver också hjälp att förstå och i vissa fall bearbeta detta. Majoriteten av de barn som omfattats av en socialtjänstutredning utifrån upplevt fysiskt våld från en förälder bedöms kunna fortsätta bo hemma. I KIBB får barnen möjlighet att prata om sina upplevelser av våld och hur man kan hantera dessa och kunskap om effekter av våld. Barnen upplever att det är deras upplevelser som står i fokus för behandlingen och att föräldern får stöd i att förändra sitt beteende och förhålla sig till barnens berättelser av våldet. Allt för många barn får dock inte tillgång till någon som kan hjälpa dem förstå sina upplevelser och framför allt inte någon som hjälper hela familjen att förändras så att man kan gå från en vardag i rädsla för att utsättas för våld till en tillvaro med närvarande föräldrar som tar ansvar för sitt beteende.

KIBB är den enda metod i Sverige som fokuserat arbetar med barnmisshandel riktad till barn som ska fortsätta bo tillsammans med sina föräldrar. Barnet har en behandlare som skapar trygghet och förutsägbarhet för barnet och föräldrarna har en behandlare som samarbetar med barnbehandlaren under varje session och inför gemensam del av sessionen.

Med exempel från barn/familjer vi mött svarar vi på följande frågor: Vad är KIBB? Vilka förutsättningar behövs för att erbjuda barn stöd utifrån det våld de upplevt? Hur motiverar vi föräldrar och utövaren av våldet att ta emot hjälp? Hur behåller vi barnets upplevelser i fokus? Vilka komponenter i behandlingen adresserar våldet och gör det talbart inom familjen?

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionens artikel 19 ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att skydda barn mot våld och misshandel samt erbjuda stöd till barn som utsatts och upprätta effektiva förfaranden för att uppmärksamma och remittera barn som upplevt våld. Artikel 39 ger våldsutsatta barn rätt till rehabilitering. KIBB ger barn och föräldrar stöd så att våldet kan upphöra. KIBB ger även stöd till syskon som upplevt våld mot annat syskon.