3a Familjer i konflikt efter separation – hur beaktas de yngre barnens rättigheter enligt art 12?

– Utmaningar i projekt samverkansteam

Hur ska vi förhålla oss till ålder, mognad, skydd och rättigheter när det gäller barns delaktighet och rätt att uttrycka sina åsikter? Behöver vi arbeta på andra sätt än vi gör för att de barn som inte har en tydlig åsikt eller vilja ändå ska bli hörda och deras livssituation beaktad i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge?

Staten ska tillförsäkra ”barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt utrycka dessa i alla frågor som rör barnet varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. Därmed utesluts barn som bedöms vara ur stånd att bilda sina egna åsikter och barn som inte anses vara tillräckligt mogna eller gamla för att få sina åsikter beaktade. Då barn i praktiken inte sällan anförs vara påverkade av någon av sina föräldrar kan denna formulering därutöver användas som ett argument för att inte hänsyn ska tas till barns åsikter/önskningar/vilja. Denna praktik har påtalats i forskning och behöver därför lyftas i diskussionen kring att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Föreläsare: Angelica Wågby Familjerättsbyrån Malmö och Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset