2g

Lokal: Lars

Kl. 14.15 – 14.45

Har du det jobbigt hemma och vill prata med andra om det? Då är du välkommen till Kvällsöppet på Familjehuset

Åldersövergripande arbete
Övergripande

Föreläsare: Camilla Eriksson och Anette Rönn Karlsson, Familjehuset, socialförvaltningen i Helsingborg stad

Sammanfattning: Kvällsöppet är från idé till verklighet framtagen genom barns delaktighet och direkt inflytande, artikel 12 och 13 i barnkonventionen. Kvällsöppet är en träff för dem barn 7-18 år som har någon i familjen med missbruk, psykisk ohälsa, allvarlig fysisk sjukdom, skilsmässa med konflik eller som har haft dödsfall i familjen.

Beskrivning: Helsingborgs stödgrupper
På Familjehuset erbjuder vi stödgrupper till barn som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, missbruk, sorg samt skilsmässa med konflikt. Stödgrupperna ska hjälpa barnen att upptäcka sina egna behov, förmågor och möjligheter och ge dem kunskaper om det som de har i sin familj samt hur de kan söka stöd och hjälp. Vi utgår från Hela Människan hjulet och olika teman behandlas med barnkonventionen som grund. Grupperna träffas vid femton tillfällen. Vårt verksamhetsmål är att barnen inte ska känna sig ensamma i sin familjesituation och att de kan känna framtidshopp.

Från stödgrupp till Projekt Kvällsöppet
Genom åren har barn både genom samtal och utvärderingar tagit upp att de vill ha något mer efter avslutad grupp. De saknar stödgrupperna och ett sammanhang där de får träffa andra i samma ålder med liknande familjesituation. Deras önskemål och efterfrågan har lett fram till vårt projekt Kvällsöppet.
Kvällsöppet är tänkt att vara en mötesplats där barn 7-18 år kan träffas och möta andra som har någon i familjen med missbruk, psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom, skilsmässa med konflikt eller som haft dödsfall i familjen. Kvällsöppet kommer vara varje måndag jämna veckor, även under loven. Vid varje tillfälle kommer vi att ha teman utifrån Hela människan hjulet. Vi kommer pyssla, se på film, leka, prata och äta tillsammans.

Kvällsöppet drar igång i oktober och är finansierat med innovationsmedel från socialförvaltningen i Helsingborg stad. Faller projektet väl ut blir Kvällsöppet en permanent del av vår verksamhet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 12, Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Artikel 13, Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

De här två artiklarna är grunden till Kvällsöppet och vår verksamhet vänder sig till alla barn 7-18 år som är anhörig till någon med missbruk, psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom, skilsmässa och dödsfall vilket faller väl in under årets tema.

Kl. 14.45 – 15.15

”Fuck off. Det är liksom… det är inget fel på mig. För det var så jag kände, att det var fel på mig att komma hit…”

13-18 år
Barn till förälder med ett missbruk

Föreläsare: Johanna Liljeblad Lycksell och Marika Löf, Gävle kommun

Sammanfattning: Grinden (stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar med föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och/eller separationskonflikter) delar med sig av sina erfarenheter och resultat från ett utvecklingsprojekt
de genomfört med syftet att nå fler ungdomar med sina stödinsatser. Vad vill ungdomar egentligen ha för stöd? Vad är av betydelse? Hur når vi dem? Var söker de stöd? Vad svarade ungdomarna och hur mötte vi upp svaren?

Beskrivning: För ett antal år sedan märktes ett mindre inflöde av, och färre deltagare i, stödgrupperna för tonåringar över tid. Ett stort bekymmer utifrån att ungdomar som har föräldrar med bekymmer har en avsevärt större risk att må dåligt, nu såväl som i framtiden. Med hjälp av en tjänstedesignmetod inleddes ett arbete för att svara på frågan: Hur når vi ungdomarna? Vi ställde oss bl.a. följande frågor som: Vad vill de ha för stöd? Vad betyder något? Var når vi dem? Vart söker de stöd?

Arbetet med att få svar utmynnade i två processer. Del ett utmynnade i en enkät till tonåringar med åtta frågor om vart ungdomar finner information/kunskap, hur de vill ta kontakt samt vilken form av stöd de skulle kunna tänkas önska. Del två innefattade en workshop med sju ungdomar/unga vuxna med tidigare erfarenhet av minst en termin i tonårsgrupp på Grinden. Workshopen bestod av flera olika delar såsom delande av erfarenheter och betydelsen av Grinden, brainstorms, framtidsvisioner, tidslinjer, samt konkreta frågor kring bl.a. digitalisering. Tydliga motstånd och hinder visade sig. Samtidigt blev betydelsen av stödet, då så väl som här och nu, uppenbart. Utifrån den insamlade informationen krävdes förändringar i vårt arbetssätt, allt i syfte att nå fler ungdomar. Förändringar som vi genomfört de senaste två åren och som redan givit positiva effekter. Vi delar vid denna presentation med oss om vad ungdomarna och de unga vuxna svarade, samt hur vi använt deras röster till att utveckla vår verksamhet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Presentationen knyter an till barnkonventionen utifrån att den helt och hållet grundar sig på de berättelser vi fått från unga som gått på Grinden, samt övriga ungdomar i Gävle kommun. Vi har frågat ungdomarna och låtit deras röster om sina erfarenheter som barn och tonåringar fått komma fram och varit vägledande i våra beslut och förändringar i utvecklingsarbetet. Vi knyter på så sätt an till följande artiklar: § 3, §12.