2g Barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen

Enligt artikel 3 i barnkonventionen skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Enligt artikel 12 har varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. Genom att ratificera barnkonventionen har Sverige förbundit sig att följa den. Barn och unga berörs lika mycket som vuxna av de åtgärder som genomförs i samhällsplaneringen men kommer sällan till tals innan åtgärderna genomförs. I seminariet redovisas och diskuteras olika exempel att ges på hur barn och unga kan involveras i samhällsplaneringen genom nya kreativa metoder för dialog.

Föreläsare: Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist, kommunerna i norra Örebro län, Kicki Hendahl, projektledare ArtKod och Thomas Larsson, Trafikverket

Lokal: Club 700

Seminariet teckenspråkstolkas