2e

Lokal: Lars Lerin

Kl. 14.15 – 14.45

Att arbeta med våldsutövaren för barns bästa – Familjevåldsenhetens erfarenheter av att flytta på våldsutövaren i stället för barnen

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Frida Malmén och Veronica Eriksson, Karlstad kommun, Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Familjevåldsenheten

Sammanfattning: Familjevåldsenheten i Karlstads kommun har sedan hösten 2022 en jourlägenhet för våldsutövare. Syftet med insatsen är att den våldsutsatta och barnen får vara kvar i sin trygghet i den gemensamma bostaden.

Beskrivning: Familjevåldsenheten i Karlstads kommun har sedan flera år tillbaka erbjudit jourlägenheter som tillfälligt boende för våldsutsatta och medföljande barn. Insatsen har beviljats till personer där det har bedömts vara tryggt att bo kvar i Karlstad. Genom åren har både socialsekreterare och klienter ställt frågan varför det alltid är den utsatta som ska flytta och inte den som utövar våldet. Enheten såg att det finns ärenden där det skulle vara möjligt att erbjuda boende till våldsutövaren. Under hösten 2022 togs därför en jourlägenhet för våldsutövare fram.

Syftet med insatsen är att den våldsutsatta och barnen får vara kvar i sin trygghet i den gemensamma bostaden. Våldsutövaren motiveras att flytta och ta emot behandling. Ur ett barnperspektiv möjliggör det trygghet och stabilitet med obruten skolgång, möjlighet att ta hem kompisar och fortsatta fritidsaktiviteter. Insatsen är ett sätt att skydda barnen, barn ska inte behöva växa upp med våld i en otrygg miljö.

Täta uppföljningar görs med både den våldsutsatta och våldsutövaren samt kontinuerliga hot- och riskbedömningar för att säkerställa skyddet för den våldsutsatta och barnen.

Vi vill dela med oss av vårt arbete till andra för att skapa inspiration och delge våra erfarenheter av att sätta barnens trygghet och liv i första rummet. Vi kommer vidare beskriva vad vi har märkt och sett under vägen och vad utmaningarna har varit.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Det finns en stark koppling till barnkonventionens artiklar i arbetet med att flytta på den som utövar våldet i stället för att flytta den våldsutsatta och barnen. Barns rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp möjliggörs, likaså rätten till lek och fritid samt att få vara kvar i sin hemmiljö med andra trygghetsfaktorer såsom familj, släkt, vänner samt förskola/skola.

Kl. 14.45 – 15.15

Hur får vi syskonen delaktiga i behandlingen? KIBB-Kognitiv integrerad behandling vid misstänkt barnmisshandel, Hela familjen påverkas

Åldersövergripande arbete
Förälder har utsatt barnet eller annan för våld

Föreläsare: Emma Andersson och Johanna Thulin, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: KIBB är en evidensbaserad behandlingsmetod vid misstanke om Barnmisshandel. Behandlingen är systemisk och riktar sig till hela familjen. Barnet som berättat om våldet deltar tillsammans med syskon som lever i det system där våldet förekommit. Syskonen har egna upplevelser och rätt till stöd för dessa. Föräldrar och barn har varsin behandlare och arbetet sker parallellt och gemensamt. Information om KIBB samt intervju med forskare och behandlare kring syskonens behov.

Beskrivning: Barn som utsatts för barnmisshandel har rätt till rehabilitering. I de flesta fall som anmäls till socialtjänsten får barnet fortsätta leva med, eller träffa den våldsutövande föräldern. I allt för många fall leder anmälan om barnmisshandel inte heller till någon insats för barnet och eller dess syskon i syfte att få våldet att upphöra eller för bearbetning av det som hänt.[1]  Forskning visar att många barn inte erbjuds enskilt samtal med handläggare eller tillfrågas kring vilket stöd de önskar. [2]

Många gånger avböjer föräldrarna alla erbjudanden om behandling. Ibland erbjuds hjälp som fokuserar på något annat än på det våld som anmälan gällde. För många barn går alltså livet med familjen vidare utan att de fått chans att bearbeta sina egna upplevelser och utan att föräldrarna fått hjälp att förändra sitt beteende, ta ansvar för konsekvenserna av våldet eller återupprätta ett positivt familjeklimat.

KIBB ger familjer med erfarenheter av våld en chans att vända onda spiraler till goda. KIBB riktar sig till samtliga barn i familjen då våldet påverkar hela familjesystemet. Behandlingen följer en manual med sexton sessioner att arbeta igenom. Varje session inleds med att barn och föräldrar arbetar åtskilt med var sin behandlare och avslutas med en stunds gemensamt arbete alla tillsammans. Fokus på våldet är genomgående. Säkerhetskontrakt och trygghetsplanering ingår.

Genom ett respektfullt bemötande och tydligt fokus på våldet skapas förutsättningar för både barn och föräldrar att ta emot hjälp. Med nya kunskaper om våldets effekter och träning i alternativa föräldrastrategier ges föräldrarna större möjlighet att ta ansvar för det våld de utövat och att det inte ska hända igen. Barnet får samtidigt chans att uttrycka och bearbeta sina upplevelser, kunskaper om effekterna av våld och träning i känsloreglering, coping-strategier och andra färdigheter. I de gemensamma sessionerna kan många föräldrar till slut ta till sig barnets beskrivning av våldet och ta sitt ansvar för hur det påverkat barnet och hela familjen.

KIBB-utbildare/behandlare och forskare Johanna Thulin intervjuas utifrån bl.a. följande frågeställningar: Varför riktar sig KIBB till hela familjen och inte bara de som säger sig ha upplevt eller utfört våldet? Vad säger forskningen? Vilka avvägningar gör man utifrån vilka som ska delta i behandlingen? Vad är dina erfarenheter från att ha arbetat med syskon i KIBB? Delar man ibland upp syskonen? Finns det några nackdelar att syskon deltar?

[1] Quarles van Ufford et al., 2022

[2] Heimer, M & Pettersson, C., 2023

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionens artikel 19 ålägger konventionsstaterna att vidta åtgärder för att skydda barn mot våld och misshandel samt att erbjuda stöd till barn som utsatts och upprätta effektiva förfaranden för att uppmärksamma och remittera barn som upplevt våld. Artikel 39 ger våldsutsatta barn rätt till rehabilitering och KIBB ger även stöd till syskon som upplevt våld mot annat syskon.