2d Barn och föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar

SUF KC presenterar två forsknings- och utvecklingsarbeten. Utgångspunkt är Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att förstå och ha stöd i sitt föräldraskap är en förebyggande insats. Det handlar om barns rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i sitt föräldraskap.

En väg till informerat val av vuxenliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning

SUF KC och Uppsala universitet presenterar hur vi i ett projekt riktat till ungdomar i gymnasiesärskolan. utvecklar och utvärderar samtalsverktyget Barn vet jag vad det innebär och babysimulatorn Real Care Baby. Handlar om att tydliggöra färdigheter som behövs för att ta ansvar för ett barn.

Föredragshållare:
Gunnel Janeslätt, PhD, leg. Arbetsterapeut; Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Funktionshinder och Habilitering, Uppsala Universitet samt SUF Kunskapscentrum, Region Uppsala.
gunnel.janeslatt@regionuppsala.se

Sandra Melander, Beteendevetare, metodutvecklare; SUF Kunskapscentrum, Region Uppsala
sandra.melander@regionuppsala.se

Berit Höglund, PhD, leg. Barnmorska; Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
berit.hoglund@kbh.uu.se

Organisation: SUF Kunskapscentrum/Region Uppsala och Uppsala universitet.

Parenting Young Children (PYC) – föräldrastödsprogram anpassat till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Trots kunskap om villkoren för de familjer där föräldrar har lindrig IF, har deras behov av anpassat stöd i föräldraförmågan inte fått genomslag i lika hög grad som när det gäller stöd till föräldrar med andra svårigheter. Föräldraförmågan hos föräldrar med IF kan utvecklas om information och stöd anpassas och ges utifrån föräldrarnas och barnens respektive behov. I seminariet presenteras och diskuteras PYC ett hembaserat och konkret föräldrastödsprogram, som i Sverige är det enda program anpassat till föräldrar med IF.

Föredragshållare:
Sandra Melander, Beteendevetare, regional samordnare för PYC samt metodutvecklare, SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala.
sandra.melander@regionuppsala.se

Lydia Springer, Leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi samt utbildare i PYC, SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala.
lydia.springer@regionuppsala.se

Organisation: SUF Kunskapscentrum/Region Uppsala och PYC organisationen i Sverige.

Lokal: Bryggaren