2b Barnäktenskap, människohandel och barn som försvinner

Särskilt utsatta barngrupper och deras livsvillkor – inom ramen för Länsstyrelsens arbete mot människohandel med barn

Länsstyrelsen i Stockholms Län presenterar inom ramen för sitt arbete mot människohandel sin rapport om särskilt utsatta barngrupper. Syftet med föreläsningen är att synliggöra utsatta barns livsvillkor i Sverige och berätta mer om några av de identifierade grupperna, exempelvis ensamkommande barn som försvinner, barn som vistas i gatumiljö, medföljande barn etc. Tillförsäkras dessa barn samma rättigheter som andra barn i Sverige? Finns det skillnader mellan olika kommuner/regioner? Kan vi påvisa några goda exempel?

Föreläsare: Maria von Bredow, utredare

Organisation: Länsstyrelsen i Stockholms Län

Socialtjänstens handläggning av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Att barn lever i äktenskap påverkar starkt deras möjlighet och rätt till jämlika uppväxtvillkor. Handläggning av barn som är gifta ställer höga krav på socialtjänsten. Socialstyrelsen gjorde hösten 2017 en analys av socialtjänstens handläggning av barn som kommit till Sverige som gifta. Rapporten publicerades i november 2017. Våren 2018 publiceras en vägledning som tydliggör regelverket kring barn som är gifta och ger stöd till socialtjänsten i deras arbete med gifta barn. Seminariet redogör för rapporten, innehållet i vägledningen samt ett informationsmaterial riktat till barn som är gifta.

Svar på frågor som inkommit via appen

1: Sverige erkänner alltså barnäktenskap som ingåtts i ett annat land. Men hur funkar det då om man i det här förhållandet ”väljer” att ha sex? Kan man då anmäla det som barnvåldtäkt?

Barn under 15 år har en absolut rätt till skydd mot sexuella handlingar. Att ha sex med någon under 15 år är brottsligt. Socialtjänsten behöver ta ställning till om de ska göra en polisanmälan om brott mot barn när de får kännedom om detta. En polisanmälan bör göras skyndsamt om det inte strider mot barnets bästa.

2: Den nya lagstiftningen är självklart ett stöd för barn som tvingats gifta sig utomlands, men om vi inte erkänner utländska äktenskap i Sverige, vad händer då med alla svenskar i samkönade äktenskap utomlands? Riskerar inte de att deras äktenskap ogiltigförklaras andra länder?

Vi känner inte till några exempel på att den föreslagna ändringen av den svenska lagstiftningen kommer att påverka hur andra länder förhåller sig till äktenskap som ingåtts i Sverige.

3: Varför backade ni om materialet. Den gav bra info. Var det för att kritiken var för stark eller var det för att ni tyckte att materialen var svagt?

Eftersom informationsmaterialet målgruppsanpassat för makar uppfattades på ett sätt som inte var vår avsikt och det blev otydligt vad det skulle användas till gjordes bedömningen att det inte fanns förutsättningar för att nå ut med materialet på ett ändamålsenligt sätt. Allt i materialet var korrekt. Nu ändras bildmanér och tonalitet.

4: Hur tänker ni runt barn under 15 som lever med make el maka i relation t svensk lagstiftning avseende att barn under 15 inte kan samtycka till sex.

Se svaret på fråga 1.

5: Har ni kännedom om migrationsverket gjort anmälningar till socialtjänsten på de 132 barn som i deras rapport uppgavs vara gifta?

Den utredning som Migrationsverket gjorde har ett starkt fokus på vikten att anmäla oro för barn till socialtjänsten när Migrationsverket får kännedom om att ett barn är eller uppges vara gift. Utredningen mynnade ut i en rutin, en så kallad standard, för Migrationsverkets arbete med barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta. I den standarden framhålls tydligt att en anmälan om oro för barn i dessa situationer alltid ska göras till socialtjänsten.

6: Förstod jag rätt i att det är olagligt att gifta sig med minderårig i Sverige men att detta ”godkänns” av svensk lag om giftermålet skett i land där det är tillåtet? Vad heter den lagen?

Lagen (1904:26 sid 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL

7: Hur kommer det sig att vi i Sverige i nuläget accepterar att barn som kommer hit redan kan vara gifta? Bakgrunden? Med tanke på lagar värdegrund mm?

Ett samhälles normer och värderingar är inte statiska utan förändras grad-vis. Lagstiftningen anpassas efter detta, ibland med en viss eftersläpning. Synen på var gränsen ska gå för en person att gifta sig har ändrats genom åren. Fram till 2014 var det möjligt att söka dispens för barn att gifta sig. Nu ligger ett förslag att inte länge erkänna barnäktenskap som ingåtts i annat land om någon av parterna fortfarande är under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Om riksdagen beslutar enligt förslaget kommer det att träda i kraft den 1 januari 2019.

8: När lagen om att barnäktenskap inte är godkända i Sverige, och paret har ett barn. Hur kommer barnets status vara? Kommer man anse att det är fött inom äktenskapet? Eller ska familjerätten fastställa faderskapet?

Det beror på var barnet är fött. När det gäller faderskap till barn gällande utomnordiska förhållanden är lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor tillämplig. Om en man som är eller har varit gift med barnets mor anses som barnets far enligt lagen i det land där barnet vid födelsen fick hemvist, gäller denna faderskapspresumtion även i Sverige. Skatteverket har tolkat bestämmelsen så att presumtionen gäller även om äktenskapet inte erkänns i Sverige, men är giltigt i det land där barnet vid födelsen fick hemvist. En motsatt tolkning skulle som huvudregel inte vara till barnets bästa. Att ett utländskt äktenskap inte erkänns i Sverige torde därför inte medföra några konsekvenser gällande faderskap till barn.
Om barnet vid födelsen fick hemvist i Sverige ska frågan om faderskapspresumtion dock alltid bedömas enligt svensk lag. Om det utländska äktenskapet i ett så-dant fall inte erkänns i Sverige gäller således inte faderskapspresumtionen. I stället behöver faderskapet fastställas genom en bekräftelse eller dom

Föreläsare: Tina Trygg och Marie-Anne Karlsson

Organisation: Socialstyrelsen

Lokal: Kongresshallen