1g

Lokal: Erik Gustaf Geijer

Kl. 13.00 – 13.30

The Family Model- ett kartläggningsredskap som uppmärksammar barnen

Åldersövergripande arbete
Barn till förälder med en psykisk sjukdom

Föreläsare: Maria Afzelius, Malmö universitet,

Sammanfattning: På seminariet kommer The Family Model att beskrivas, en visuell modell som kan användas som ett kartläggningsverktyg när behandlare möter en familjemedlem med psykisk sjukdom /ohälsa och där det finns barn. Modellen bidrar till att synliggöra barnets situation och inventera behov. Modellen introduceras i Sverige och seminariet kommer också att ta upp några erfarenheter från de medarbetare som deltagit i ett projekt kopplat till modellen.

Beskrivning: Sedan 2010 är det lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) att barns behov av information, råd och stöd ska beaktas när en förälder har en psykisk sjukdom. Kunskapen om att barn som lever tillsammans med en förälder/ vårdnadshavare med psykisk sjukdom kan utveckla egna svårigheter såsom tex psykisk ohälsa är känt sedan tidigare. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag (2018:1197). Konventionen tar upp flera rättigheter som är betydelsefulla för barn som är anhöriga, exempelvis barnets rätt till delaktighet (artikel 12), barnets rätt till hälsa och utveckling (artikel 24) och barnets rätt till skydd (artikel 19). I praktiken betyder det att personal inom hälso-och sjukvården måste identifiera om patienten har barn samt ha kunskap om barns rättigheter som anhöriga, och hur ett stöd till barnet och familjen kan utformas när det finns behov för det. Att med hjälp av ett familjeorienterat perspektiv stödja barn och familj som lever med en förälder med psykisk ohälsa har visat sig vara framgångsrikt, både för barnen och för föräldrarna. Det finns ett antal familjeinterventioner som används i Sverige utifrån kompetens och tillgång, men för att möta enskilda barns behov, olika verksamheters inriktning och medarbetares varierande kunskap finns det behov av ytterligare modeller.  En modell som introduceras i Sverige är The Family Model (Falkov 2012) som har som grund att utveckla en gemensam förståelse för hur den psykiska ohälsan påverkar familjemedlemmar och relationer. Modellen är visuell, och fungerar som ett kartläggningsredskap där behandlaren tillsammans med familjen eller delar av familjen kartlägger behov och behov av insatser för familjemedlemmarna och barnets situation uppmärksammas. Tillsammans skapas en familjefokuserad behandlingsplan där allas röster ska bli hörda. På seminariet kommer The Family Model att beskrivas samt några resultat och erfarenheter från ett nätverk med medarbetare som deltagit i en webb-baserad utbildning i modellen. Nätverket har sitt ursprung i en genomförbarhetsstudie för att pröva en modell med syfte att stärka barnperspektivet och införa ett tydligare familjeperspektiv. I studien deltog medarbetare inom barn- och ungdomspsykiatri, specialiserad vuxenpsykiatri och primärvård i några regioner i Sverige (Priebe, Danlaren & Afzelius, 2021)

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Kunskapen om att barn som lever tillsammans med en förälder/ vårdnadshavare med psykisk sjukdom kan utveckla egna svårigheter såsom tex psykisk ohälsa är känt sedan tidigare. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag (2018:1197). Barnkonventionen  tar upp flera rättigheter som är betydelsefulla för barn som är anhöriga, exempelvis barnets rätt till delaktighet (artikel 12), barnets rätt till hälsa och utveckling (artikel 24) och barnets rätt till skydd (artikel 19). The Family Model bidrar till att personal inom hälso-och sjukvården kan med hjälp av modellen uppmärksamma barnens situation när en förälder har en psykisk sjukdom.

Kl. 13.30 – 14.00

Stöd till barn och familjer på Affektiva mottagningen

Åldersövergripande arbete
Barn till förälder med en psykisk sjukdom

Föreläsare: Anette Ståhl och Linda Wärlegård, Psykiatri Sydväst, Affektiva mottagningen

Sammanfattning: När en förälder i en familj drabbas av psykisk sjukdom påverkas hela familjen. På Affektiva mottagningen Psykiatri Sydväst har vi utvecklat ett omfattande stöd till patienter och deras familjer. Vi har flera olika metoder för att arbeta med familjer där en förälder har en psykisk sjukdom. Vi har rutiner för att nå ut till alla patienter, vi ger stöd individuellt till familjer och har stödgrupper för föräldrar och barn.

Beskrivning: När en förälder i en familj drabbas av psykisk sjukdom påverkas hela familjen. Historiskt sett har vi varit dåliga på att uppmärksamma barn till en förälder med psykisk sjukdom. Det finns en hel del forskning och erfarenheter som visar att barn påverkas när en förälder har en allvarlig sjukdom. Barn till psykiskt sjuka föräldrar har beskrivits som de synliga barnen. Idag vet vi att barn ofta oroar sig för sin sjuka förälder och att det är mer ovanligt än vanligt att barn får förklaringar på förälderns beteende. De flesta föräldrar vill skydda sina barn från det som är svårt och obehagligt vilket är en adekvat föräldrainstinkt.

Sedan förändringen gjordes i Hälso- o sjukvårdslagen 2010, att vi inom vuxenpsykiatrin skall uppmärksamma ett barns behov av information råd och stöd, har vi utvecklat ett mer familjeorienterat synsätt inom Psykiatri Sydväst.

Vi har under åren arbetat med föräldrar och deras barn och utbildat oss i flera olika metoder som har lyfts fram. Vi har även utbildat oss till utbildare och arbetar med implementering av arbetssättet på kliniken.

På Affektiva mottagningen där vi arbetar, har vi nu ett omfattande stöd till patienter och deras familjer. Affektiva mottagningen är en specialistmottagning för patienter med bipolär sjukdom och svårbehandlade depressioner. Vi är utbildade i flera olika metoder för att öka kommunikationen i familjer där en förälder har en psykisk sjukdom. På mottagningen har vi fungerande rutiner för att uppmärksamma patienter som är föräldrar och deras barn. Alla patienter får frågan om de har barn vid nybesök, årskontroller och vid behov. Alla som har barn erbjuds samtal om föräldraskap och psykisk sjukdom och informeras om det stöd som finns. Vi ger stöd individuellt till föräldrar och barn, familjestöd, parsamtal och i grupp. Vi har parallella stödgrupper för patienter som har psykisk sjukdom och deras barn, Barnkraft. Vi har även grupper för nyblivna föräldrar och deras barn 0-1 år. Vi erbjuder även föräldrastödsutbildning ABC till patienter och anhörigförälder. De samtalsmetoder som vi erbjuder är Beardslee familjeintervention, Föra barnen på tal och BRA-samtal.

Vi är stolta över det arbete vi gör på Affektiva mottagningen och ser att patienter och barn uppskattar det stöd som ges. Vi får ofta frågan hur vi får det att fungera så väl med familjestöd på vår mottagning och vill därför berätta mer om det arbete vi gör, hur det har utvecklats och implementerats under åren och hur vi har fått det att leva kvar.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Artikel 2, 12, 17, 18 och 24:
Barn till föräldrar med psykisk sjukdom är en riskgrupp att själv bli sjuka och få andra svårigheter. Vi vill stärka barnens rätt till samma möjligheter som andra samt barns rätt till information om förälders sjukdom. Vi erbjuder information, råd och stöd till barn och föräldrar vilket förebygger ohälsa hos barn. Genom egna samtal eller i grupp ges barn möjlighet att uttrycka sin mening.