1g Barns rättigheter i skyddat boende

Lokal: Alfred Nobel

Kl. 13:00 – 13:30

Efter våldet – Hur säkerställer vi barns rättigheter i skyddat boende?

Åldersövergripande arbete
Våld i hemmet

Föreläsare: Natalie Söderlind och Maria Johansson, Barnafrid vid Linköpings universitet

Sammanfattning: Barns rättigheter i skyddat boende behöver förbättras. Genom denna föreläsning kommer vi ta avstamp ur ”Ett fönster av möjigheter” samt Barnfridsbrottet där vi kommer att diskutera hur vi kan säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Detta kommer att belysas genom det EU-finansierade projektet Efter våldet, där vi tillsammans med flera organisationer tagit fram en modell för att stärka barns rätt till skydd, stöd och delaktighet under och efter vistelse i skyddat boende.

Beskrivning: Insatsen skyddat boende är ett temporärt skydd mot hot och våld men den behövs kombineras med stöd och för att stärka de individer som befinner sig där. Detta innefattar även barnet i det skyddade boendet. I Ett fönster av möjligheter (S2022/03649) så belyses förslag för att förbättra skydd och stöd till de som behöver skyddat boende. Förslagen rör bl a att barn ska beviljas en egen insats, skyddas från umgänge med en våldsam förälder och barns rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende.

Barn som kommer till ett skyddat boende har ofta upplevt våld och våldets konsekvenser, de kan ha upplevt det genom att bevittna eller själva ha utsatts för våldet. Vid placering i skyddat boende, kan barnen få ett andrum från våldet men de måste även ges möjlighet till återhämtning och få information kring processen om vad som kommer att ske både under och efter tiden i det skyddade boendet. Under denna föreläsning kommer vi berätta vad vi sett genom projektet ”Efter Våldet (AVEC)” samt hur modellen kan användas och hur den tagits emot av boendepersonal samt socialsekreterare.

Vi kommer fördjupa oss i ny lagstiftning, hur vi måste bli bättre på att säkerställa barnets rätt till skydd mot alla former av våld, och att vikten av en fungerande skolgång, stöd samt delaktighet vid placering i skyddat boende.  Vi kommer även att i sammanhanget ta upp frågor kring barnfridsbrottet då många barn som kommer till ett skyddad boende kan ha bevittnat våldet och därmed varit utsatta för ett barnfridsbrott. Vi vill därför även ta upp vad som kan vara viktigt att tänka på när man som yrkesverksam möter dessa barn och vikten av att barnens rättigheter gällande barnfridsbrottet tillgodoses.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden och att alla barn har rätt till en fredad uppväxt I denna föreläsning/workshop kommer vi att utgå ifrån barnkonventionens artiklar om att  alla barn ska skyddas från alla former fysiskt eller psykiskt våld, skada eller andra övergrepp (Artikel 19). Barns rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24), till rehabilitering och social återanpassning (artikel 29), till en utbildning (artikel 28) och rätt att få uttrycka sina åsikter (artikel 12). Barn som placeras i skyddat boende tillsammans med sin förälder har exakt samma rättigheter som alla andra barn i Sverige.

Kl. 13:30 – 14:00

BRA-samtal för barn i skyddat boende

Åldersövergripande
Upplevt våld i vuxnas parrelationer

Föreläsare: Bonnie Friedh och Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Bodil Svensson, från ett skyddat boende

Sammanfattning: Barn som kommer till ett skyddat boende är sedan några år tillbaka en målgrupp för BRA-samtal. Syftet är att ge barnet möjlighet att uttrycka sig med utgångspunkt i barnets situation att inte kunna bo hemma.  Barn som kommer till ett skyddat boende har varit utsatta för våld och kan behöva många olika insatser. BRA-samtal syftar till att stärka barnets rättigheter utan att de vuxna sätter agendan.

Beskrivning: Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tagit fram modellen BRA-samtal. Modellen har ett tydligt rättighets- och delaktighetsperspektiv vilket innebär att det är centralt att barnet får möjlighet att uttrycka sina frågor, funderingar och eventuella behov. All kommunikation med barn och föräldrar utgår från barnets rätt att få information och vid behov hjälp. Det handlar också om barnets rätt att må bra, rätt till skola, fritid och vila, rätt att säga vad barnet tycker och bli lyssnad på.

Barn som kommer till skyddat boende är sedan några år tillbaka en ny målgrupp för BRA-samtal. Modellen BRA är ursprungligen framtagen för samtal med barn 7-18 år, med anledning av att de är anhöriga till en förälder med någon form av allvarlig sjukdom, psykisk funktionsnedsättning missbruk/beroende eller när en förälder dör. Det gäller även barn som har varit utsatta för våld, när föräldern får någon form av behandling. Utgångspunkten är barnets rättigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Samtalsverktygen i BRA-samtal har även anpassat för samtal med barn som kommit till ett skyddat boende med sin förälder. Syftet är att ge barnet möjlighet att uttrycka sig med utgångspunkt i situationen att barnet just nu, inte kan bo hemma.  Barn som kommer till ett skyddat boende har varit utsatta för våld och kan behöva många olika insatser. Det som BRA-samtal syftar till är stärka barnets medvetenhet om sina rättigheter och att de få komma till tals utan att de vuxna sätter agendan. Under de senast åren har BRA-samtal för barn i skyddat boende ingått som en pusselbit i EU-projektet Efter våldet, rättigheter för barn i skyddat boende. Under seminariet kommer vi berättar vi om hur modellen kan fungera i skydde boenden och hur den kan bli en resurs för de barn som kommer dit.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Modellen BRA-samtal är utformad med utgångspunkt i barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12, 19 och 28. De är alla högst relevanta för barn som kommer till ett skyddat boende. I BRA-samtal har vi sammanfattat det som: Rätt att veta, Rätt att må bra, Rätt till skola fritid och vila, Rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på.