1f Skolans stöd till barn i utsatta livssituationer

Att främja barns förmåga att möta utmaningar och utvecklas – RESCUR Jag vill, jag kan, jag törs.

Detta är ett nytt europeiskt pedago­giskt material för skola, socialtjänst och idéburna organisationer, som syftar till att stärka barn och ge dem verktyg att möta och hantera svåra situationer. IOGT-NTOs Juniorförbund och universitetsforskare genomför och studerar effekter av materialet hos barn i åldersgrupperna 7-8 år och 9-12 år. En randomiserad studie genomförs i skolklasser med barn i skolår 1 och 4. Metoden prövas även inom idéburen organisation och socialtjänst. Lärare och ledare har utbildats i metoden och får handledning i det praktiska arbetet med materialet, som visas på seminariet.

Föreläsare: Charli Eriksson, professor emeritus

Organisation: Örebro universitet

Shit, den här människan bryr sig om mig!

Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem. Ta del av resultat och erfarenheter från projektet Skol-BIM (BIM; Barn i missbruksmiljö), ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som handlar om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som har föräldrar med missbruksproblem. Skolan är en betydelsefull arena där lärare, elevhälsa och annan personal kan göra stor skillnad i barnens liv. Idag vet vi, att skolframgång är en viktig skyddsfaktor och att barn som har en förälder med missbruksproblem behöver få stöd i skolarbetet. Med de kunskaper och erfarenheter som genererats i projektet vill Skol-BIM bidra till att alla barn ges förutsättningar för att klara skolgången och nå kunskapsmålen. Skol-BIM är ett gemensamt projekt mellan Region Uppsala och Uppsala universitet med finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Svar på inkomna frågor i appen

1: Forskningsresultat?

! Forskningsresultatet som jag hänvisade till på seminariet är den studie som gjorts i BIM och skol-BIM projektet.

2: Är detta extra applicerbart på skolor med hög andel barn med instabil bakgrund, låg socioekonomisk status, eller är det lämpligt för alla?

Skol-BIM utvecklingsarbetet och handlingsplanerna är lämpligt för alla skolor oavsett vad skolan har för upptagningsområde. Skolorna som deltog i projektet hade väldigt olika upptagningsområden hade olika elevunderlag.

3: Fortsätter skolorna arbeta med sina handlingsplaner?

Ja de fortsätter arbeta med sina handlingsplaner och i handlingsplanerna finns det med vem som ansvarar för planen, revidering av planen och rutiner för hur handlingsplanen ska fortsätta hållas vid liv.

Föreläsare:  Sofia Lind, socionom, utvecklingsledare skol-BIM projektet

Organisation: Uppsala kommun/ Uppsala universitet

Lokal: Studion