1e

Lokal: Harry Nyquist

Kl. 13.00 – 13.30

Pusselbiten Våldsmedveten handläggning – en rättighet för barn i skyddat boende

Åldersövergripande arbete
Barn på skyddade boenden

Föreläsare: Angelica Tingström, Carina Celebi och Anna Ekeroth, Göteborg Stadsmission

Sammanfattning: I projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende togs en modell fram med fem pusselbitar. Den pusselbit som vi beskriver under seminariet handlar om utbildning för socialtjänsten i Våldsmedveten handläggning.

Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är en förutsättning för att barns rätt till skydd, information, utbildning och hälsa ska tillgodoses efter våldet. Vår pusselbit ger grunden för en våldsmedveten handläggning i praktiken.

Beskrivning: Under två år, 2021 – 2022, samarbetade Göteborgs Stadsmission, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Rädda barnen, Barnafrid vid Linköpings universitet samt Marie Cederschiöld högskola i projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. En arbetsmodell med pusselbitar från alla samarbetsparter togs fram. Syftet var att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet under och efter tid i skyddat boende. Den pusselbit som Göteborgs Stadsmission bidrog med var utbildning till socialtjänsthandläggare i Våldsmedveten handläggning.

 Barn som upplevt våld mot en förälder är anhöriga till både brottsoffer och gärningsperson samtidigt som de själva är brottsoffer. De har rätt till skydd, stöd och behandling men blir ofta utan behövliga insatser efter våldet. Dessutom tillgodoses ofta inte barnens rätt till information, utbildning, god hälsa och stimulerande fritid vid placering i skyddat boende. Varför är det så trots att våldets skadliga effekter och vikten av skolgång och hälsa är välkända? Vi tror att fördjupad våldskompetens i socialtjänsten är en förutsättning för att barnens rättigheter ska tillgodoses.

Våldsärenden är en särskild utmaning för socialtjänsten. De inblandade uppger ofta motstridiga uppgifter utifrån sina olika perspektiv och motiv, handlingsutrymmet kan vara snävt och våldsutsattas utsagor och beteende kan ibland te sig irrationellt utifrån traumasymptom och dolda lojaliteter. Det är vanligt att barnens behov efter våldet överskuggas av föräldrarnas behov då socialtjänsten försöker reda i situationen. Socialsekreterare med fördjupad våldskompetens är en förutsättning för att barn ska synliggöras, få sina rättigheter tillgodosedda och ges möjlighet till en god hälsa och utveckling efter våldet. Ämnet är högaktuellt då ny lagstiftning för att stärka barns rätt i skyddat boende förväntas träda i kraft under våren 2024 och socialtjänster över hela Sverige därför står inför en kraftsamling i frågan.

I seminariet vill vi berätta om vår pusselbit med vilken vi vill bidra till att stärka socialsekreterares kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, våldets mekanismer och hur våld i nära relationer påverkar individen i mående och utveckling, anknytningsmönster och föräldrars omsorgsförmåga. Vi vill också särskild bidra till att kunskapen kopplas samman med praktiska aspekter i handläggningsarbetet så som utredningens genomförande, riskbedömning, säkerhetsaspekter och utformning av insatser för att ge grunden för en våldsmedveten handläggning. Dvs ett handläggningsarbete som utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap om våld, barns behov och rättigheter, den specifika våldskontexten, den professionelles erfarenhet och de berördas åsikter och önskemål. Det möjliggör ett barnrättsperspektiv i praktiken.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn som upplevt våld mot en förälder är anhöriga till både brottsoffer och gärningsperson samtidigt som de själva är brottsoffer. De har rätt till skydd, stöd och behandling men blir ofta utan behövliga insatser efter våldet. Dessutom säkerställs ofta inte barnens övriga rättigheter enligt barnkonventionen vid placering i skyddat boende. Fördjupad våldskompetens i socialtjänsten är en förutsättning för att barnens rättigheter ska tillgodoses efter våldet.

Kl. 13.30 – 14.00

Pusselbiten Traumamedveten omsorg – en rättighet för barn i skyddat boende

Åldersövergripande arbete
Barn på skyddade boenden

Föreläsare: Sara Skoog, socionom, leg. Psykoterapeut, Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Sammanfattning: I projektet Efter våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende togs en modell fram med fem pusselbitar. Den pusselbit som vi beskriver under seminariet handlar om Traumamedveten omsorg (TMO) och rätten till en god hälsa. Föreläsningen syftar till att ge personal på skyddat boende information om hur Traumamedveten omsorg kan vara till hjälp i vardagen i mötet med barnen.

Beskrivning: Under två år, 2021-2022, samarbetade Rädda Barnen, Stiftelsen Allmänna barnhuset, Barnafrid vid Linköpings universitet, Marie Cederschiöld högskola samt Göteborgs stadsmission i det EU-finansierade projektet Efter Våldet – Rättigheter för barn i skyddat boende. En arbetsmodell med olika delar (pusselbitar) togs fram. Syftet var att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet under och efter tiden i skyddat boende. Rädda Barnen bidrog med två pusselbitar där Traumamedveten omsorg  (TMO) var en del och där personal från skyddade boende fick utbildning och konsultation i Traumamedveten omsorg.

Barn som har upplevt våld i hemmet och behövt fly till ett skyddat boende med en förälder är en utsatt grupp på flera sätt. Upplevelserna av våldet präglar ofta barnens vardag och de behöver hjälp av vuxna för att kunna hantera sin situation. Alla barn har rätt till en god hälsa och genom en traumamedveten omsorg kan barnen lättare påbörja en läkningsprocess med hjälp av de vuxna som finns runt barnen.

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser. Fokus i Traumamedveten omsorg är skapandet av den läkande vardagsmiljön som ligger till grund för återhämtning för utsatta barn och unga. Utbildningen ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

Under seminariet kommer du att få höra mer om grunderna i Traumamedveten omsorg och hur personal på de skyddade boendena som deltog i projektet tyckte att det var till hjälp i mötet med barnen och deras mammor.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barn som har upplevt våld i hemmet och behövt fly till ett skyddat boende med en förälder är en utsatt grupp på flera sätt. Upplevelserna av våldet präglar ofta barnens vardag och de behöver hjälp av vuxna för att kunna hantera sin situation. Alla barn har rätt till en god hälsa och genom en traumamedveten omsorg kan barnen lättare påbörja en läkningsprocess med hjälp av de vuxna som finns runt barnen.