1e Lärandemiljö för elever med särskilda behov

Tillgänglig utbildning – lärmiljöns betydelse för att alla barn och elever ska lyckas i lärandet

SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning presenteras. Materialet riktar sig till förskola, grundskola, gymnasium samt särskola. Materialet bidrar att synliggöra barns och elevers lärmiljöer och att öka tillgängligheten. Materialet utgår från fysisk, social och pedagogisk miljö samt förutsättningar för lärande. Det handlar om att undanröja hinder som finns i lärandet.

Även DATE-lärmaterial presenteras. Barn, elever och pedagoger arbetar med materialet och via upplevelser, reflektioner och samtal lär sig barnen och eleverna hur miljön påverkar deras och andras sätt att fungera.

Föreläsare: Pia Persson, Samordnare för tillgänglig utbildning

Organisation: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lokal: Bryggaren