1d

Lokal: Sola Kongressal

Kl. 13.00 – 13.30

Barn och ungas perspektiv på när pengarna inte räcker till

Åldersövergripande arbete
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet

Föreläsare: Samira Abutaleb Rosenlundh, rådgivare socioekonomisk utsatthet, Tove Kjellander, rådgivare barns delaktighet och Unga rådgivare (namn tillkommer) Rädda Barnen.

Rädda Barnen riktar strålkastarljuset på barns egna reflektioner på barnfattigdom.  I en ny rapport lyfter vi barn och ungas perspektiv på hinder och konsekvenser i vardagslivet när familjers pengar inte räcker till. Barnen delar också strategier i sociala sammanhang och budskap till beslutsfattare. Ett 50-tal barn har intervjuats och fyra barn har varit med i framtagandet av rapporten, som lyfter varje barns rätt till skälig levnadsstandard.

Rädda Barnen riktar strålkastarljuset på barns egna reflektioner på barnfattigdom.  Rädda Barnens nya rapport som släpps i februari 2024 lyfter barn och ungas perspektiv på när pengarna inte räcker till, vad det innebär att leva i familjer med ont om pengar, hinder som de identifierar i vardagslivet, dess konsekvenser, och strategier som barn tar till i sociala sammanhang. Ett 50-tal barn och unga som deltar i Rädda Barnens verksamheter har intervjuats i fokusgrupper och fyra Unga Rådgivare i 16-års åldern har varit med i de olika faserna i framtagandet av rapporten och bidragit även i analysarbetet. Barnen har i vissa fall delat med sig av egna erfarenheter, i andra analyserat vad de ser omkring sig och reflekterat utifrån roller som ungdomsledare. Resultat och slutsatser presenteras med fokus på barns egna röster.

Rapporten sammanfattar både budskap till beslutsfattare som barn vill rikta till vuxna med makt, och Rädda Barnens rekommendationer för att stärka barns rätt till skälig levnadsstandard.

Rädda Barnen har länge arbetat med att uppmärksamma och motverka barnfattigdom i Sverige och för att stärka barns rätt till skälig levnadsstandard. Men barns egna röster, tankar och åsikter lyfts för sällan och deras synpunkter tas inte på tillräckligt stort allvar i den politiska debatten. Barns rätt att komma till tals, uttrycka sin åsikt och vara delaktiga i alla frågor som rör dem behöver stärkas i frågor kopplade till skälig levnadsstandard. Rädda Barnen arbetar aktivt för att stärka barns delaktighet i samhället såväl som i organisationens egna verksamheter, kunskapsproduktion och politiska påverkansarbete.

Seminariet är relevant och viktigt för alla som vill komma närmare barns egna perspektiv på en av samhällets just nu mest brännande och aktuella frågor. Föreläsningen och samtalet kommer att hållas av de som ansvarat för arbetet med rapporten och barn och unga som deltagit i arbetet.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barns rätt till skälig levnadsstandard när föräldrarnas ekonomisk situation är knapp.

Kl. 13.30 – 14.00

Barn som säljer sexuella tjänster när föräldrar har ekonomiska svårigheter

13-18 år
Barn i familjer i ekonomisk utsatthet

Föreläsare: Sophie Josephson, ECPAT Sverige

Sammanfattning: Barn som utsätts för betalda övergrepp för att bekosta sina egna eller familjens utgifter kan handla om att barnet säljer sex eller nakenbilder. Barn som uppger att de själva “vill sälja” uppger olika skäl till att de gör det. Det kan röra sig om alltifrån att få fina gåvor till tak över huvudet. För att vi ska kunna hjälpa barnen att navigera tryggt och säkert behöver vi förstå deras verklighet.

Beskrivning: Under seminariet kommer vi att presentera statistik från ECPATs årliga undersökning Nude på nätet, om brottsutsatthet hos barn som utsätts för betalda övergrepp, hur stor omfattningen är och vilka skillnader vi ser mellan olika könsidentiteter.

I vår stödlinje för barn och unga – Ditt ECPAT, pratar vi med barn och unga som utsätts för olika typer av sexuella övergrepp, varav betalda övergrepp i utbyte mot pengar eller andra gåvor förekommer. En anledning till att barn säljer sexuella tjänster är motiverat av försörjningsbristen i hemmet och behovet av kläder eller pengar för att inneha högre socialt status.

Det förekommer relationer där barnet får någon form av ersättning men där sex inte behöver ingå, åtminstone inte till en början. Sugardejting marknadsförs ibland just på det sättet, men även om sex inte är inkluderat till en början så kan det bli aktuellt senare. Sådana fall kan hamna i en gråzon mellan en, enligt lagen, tillåten relation (om barnet är över 15 år) och ett brott där den äldre kan göra sig skyldig till köp av sexuell handling av barn.

Flera av barnen som vi pratar med upplever sig inte vara utsatta för brott och kan ha svårt att se personen som utsätter dem som förövare. Ibland upplever barnet att förövaren är en snäll och trygg person som hjälper barnet och barnets familj. Barnet kan därför ha svårt att identifiera sig som brottsoffer.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt barnkonventionen artikel 34 har barn rätt att skyddas mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Barn som utsätts för betalda övergrepp motiverat av dåliga ekonomiska förutsättningar i hemmet är i behov av extra stöd och hjälp av staten.