1d Stöd till unga placerade och i samtal om heder

Lokal: Harry Nyqvist

Kl. 13:00 – 13:30

Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck – samtal som gör skillnad!

Åldersgrupp: 13-18

Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Rebecka Moding och Madeleine Söderberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Sammanfattning: Genom inkluderande och trygga samtal kan du som vuxen bidra till att unga får den kunskap och det stöd de har rätt till. Under seminariet får du veta mer hur du genom webbutbildningen Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck får konkret stöd i dina samtal med unga som lever med hedersnormer.

Beskrivning: Alla unga har rätt att leva ett liv fritt från våld och kontroll. Du som vuxen kan genom trygga och inkluderande samtal ge unga den kunskap och det stöd de har rätt till. Du kan göra skillnad!

Under seminariet får du tips och inspiration på hur du kan möta och samtala med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för våld och förtryck, med perspektiv på hbtq, intellektuell funktionsnedsättning och utsatthet för rasism.

Webbutbildningen Rätt att veta! –  Hedersrelaterat våld och förtryck ger dig kunskap och konkret stöd för dina möten och samtal med unga. Utbildningen är en del av utbildningspaketet Rätt att veta!. Utbildningspaketet riktar sig till dig som möter unga i ditt yrkesliv eller som ideellt engagerad. Genom Rätt att veta! får du en grund att stå på för att kunna skapa inkluderande och trygga samtal – oavsett ämne.
Rätt att veta! är framtaget av MUCF i samverkan med UMO, som driver sajten Youmo.se.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Rätt att veta! – Hedersrelaterat våld och förtryck tar sin utgångspunkt i alla ungas rätt till ett liv fritt från våld (artikel 19). Genom att vuxna som möter unga som är eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och kunskap om hur de kan ha trygga och inkluderande samtal kan våld mot unga motverkas och förebyggas.

Kl. 13:30 – 14:00

Hur länge har du rätt att skyddas från våld?

Åldersövergripande arbete

Stöd och behandling

Föreläsare: Hanna-Liisa Juntti, Linnea Baksås Martinsson och Ramon Calvo, SOS Barnbyar

Sammanfattning: Rätten att skyddas från våld är en orsak till placering i samhällsvård. Att känna sig tvingad tillbaka till miljöerna där våldet fortfarande förekommer är en verklighet för några av de unga som lämnar samhällsvård. Ord vid 18-årsdagen som ”du har ett eget ansvar nu” kan göra att unga känner att så är det enda alternativet. Hur länge har barn och unga egentligen rätt att skyddas från våld?

Beskrivning: I vårt program möter vi unga som har placerats utanför hemmet på grund av alla former av våld, till exempel kopplat till heder, HBTQIA+, omsorgssvikt och fysisk och psykisk misshandel. Många av dem vet inte var de ska ta vägen när deras tid i samhällsvård tar slut förutom att flytta hem igen. För några av dem innebär det att flytta tillbaka till en skadlig miljö, potentiellt våld och att stå ut. Det är inte ovanligt att ungdomarna får höra ”Socialtjänsten ansvarar inte längre för din boendesituation”. Detta borde inte innebära att stå utan stöd om det enda alternativet som finns är att återvända hem till våldet. Detta bör gälla även den 19-åring som varit placerad fram till studenten. I dessa situationer brister samhället och omgivningen i att tillgodose barnets rättigheter.

Som barnrättsorganisation vill vi skapa förändring. Vi lyfter ungdomarnas behov och röster och vill genom den här föreläsningen uppmärksamma vad många inte ser. De unga lyfter att samhället brister och att de saknar ett eget stöd både under och efter placeringen. Ett barn som utsätts för våld löper högre risk att utsättas för våld även i vuxen ålder. Unga placerade utsätts i högre grad för våld jämfört med sin jämnåriga som bor hemma. När samhällsvården upphör slutar också ungdomens situation att följas upp. Vi anser att det krävs aktiva stödinsatser för utslussning till vuxenlivet när en placering formellt avslutas då vi vet att målgruppen i stor utsträckning fortsätter att utsättas för våld.

Alla barn har rätt att skyddas från att utsättas för nya former av våld i tonåren eller ung vuxen ålder. Ingen ska behöva flytta tillbaka till en våldsam miljö. Det finns idag inga egentliga hinder i lagstiftningen för denna typ av stöd och skydd, så varför ser det ut så?

År 2021 var 26 200 barn och unga placerade i någon form av samhällsvård varav hälften var över 15 år. SOS Barnbyars ungdomsprogram stöttar unga mellan 16–25 år som lämnar sin placering i samhällsvård och ska etablera sig som självständiga, självförsörjande vuxna. Med stöd inom områdena hälsa, nätverk och sammanhang, bostad samt arbete och studier, vill vi underlätta övergången till vuxenlivet. Vi kommer prata om hur situationen för de unga vi möter ser ut idag, hur samhällsvården kan förbättras och hur vi arbetar för att skydda ungdomarna från våld.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barns rätt att skyddas från våld (19.1) är inte säkrat under eller efter samhällsvård. Barn som placerats för att skyddas från våldet kan tvingas tillbaka till de miljöerna när samhällsvården upphör. Skadliga upplevelser ska bearbetas och negativ utveckling förebyggas (19.2) men unga som lämnar samhällsvård saknar självklara platser att vända sig till. Att tvingas flytta hem igen kan vara ett direkt främjande av våld och nya skadliga upplevelser.