4c Barnkonventionen som lag – hur blir det för barn i utsatta situationer?

Från teori till praktik – hur tar vi gemensamt ansvar för att tillgängliggöra barns rättigheter när barnkonventionen blir lag?

  1. Barn i kontakt med socialtjänsten

Representanter från Barnrättsbyrån

Välkommen till en föreläsning där Barnrättsbyrån pratar om hur svårt det är att som barn själv hävda sina rättigheter och vad som krävs av oss vuxna för att se till att barns rättigheter tillgängliggörs i praktiken när barnkonventionen blir lag. Barnrättsbyrån lyfter barnens erfarenheter och ger tips på hur vi kan samarbeta för att uppnå förändring.

Sverige har en lagstiftning med målet att alla barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden och ett välutvecklat system för stöd och hjälp till barn som far illa. Detta till trots möter Barnrättsbyrån dagligen barn i utsatta situationer som faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till. Inte sällan i kontakt med samma myndigheter som är satta att skydda dem.

Att som enskilt barn veta vart man ska vända sig när ens rättigheter kränkts är inte alltid lätt. Även om ett barn i utsatthet och utan stöd från vuxna runt omkring har en juridisk möjlighet att klaga och hävda sin rätt kan det i praktiken vara nästintill omöjligt. FN:s barnrättskommitté och flera statliga utredningar vittnar om samma sak – det saknas en avgörande instans i Sverige dit barn och unga själva kan vända sig utifrån sina rättigheter i barnkonventionen.

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och i samband med det kommer det ställas högre krav på myndigheter som på olika sätt kommer i kontakt med barn. Barnrättsbyrån kommer i den här föreläsningen ge plats åt barnens egna berättelser för att ge exempel både på vart systemet ibland brister men också på tillfällen när det fungerar som bäst. Barnrättsbyrån kommer även utifrån sin metod lyfta vilka grundförutsättningar de anser krävs för att barns rättigheter ska tillgängliggöras i praktiken.

Barnrättsbyrån kommer under föreläsningen prata om rollen som ombud i kontakt med andra yrkesverksamma och lyfta vilka möjligheter som finns att tillsammans skapa en positiv förändring för det enskilda barnet. Vidare kommer Barnrättsbyrån titta på sin egen funktion i förhållande till barnkonventionen och det tredje tilläggsprotokollet.