Synkroniserade insatser – lösningar för barns och ungas psykiska hälsa

Psynk är ett samordningsprojekt som drogs i gång för drygt fem år sedan. Genom att samordna, (p)synkronisera, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för barn och unga på lokal och regional nivå ska psykisk ohälsa motverkas.

– Det som startade som ett projekt för att minska köerna till bup, har vidgats till att gälla flera instanser i samhället, berättar Ing-Marie Wieselgren, handläggare för psykiatrifrågor hos Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Anledningen, menar hon, är att psykisk hälsa vid sidan av miljön och det hållbara samhället, är de enskilt viktigaste samhällsutmaningarna just nu. Det räcker inte att titta på ett område i taget, utan man måste se till helhetsperspektivet.

Fokusera på barnen

Genom att lägga stort fokus på grundläggande, gemensamma insatser som att skapa en bra skolmiljö och stötta föräldrar för att ge barn goda uppväxtvillkor når vi långt, menar Ing-Marie.

– Huvudsyftet med psynksamordningen lokalt och regionalt är att man ska jobba smartare ihop, berättar Ing-Marie. Vilken roll har skolan? Socialtjänsten? Hälso- och sjukvården? I vilken ordning ska insatserna komma? Vilken tajming ska de ha?

I detta arbete ingår att se över hur de resurser och engagerade människor som finns i alla led kan användas på bästa sätt för att stötta barn och unga.

– Vi vet alla hur det borde vara, men får inte riktigt till det. Varför är det så? Psynkprojektet bidrar till att hitta lösningar.

Ett av initiativen som uppkommit i satsningen är att ge elevhälsan ett tydligare uppdrag att även fokusera på den psykiska hälsan hos barnen. Inte bara väga, mäta och ge vaccinationer.

– Första linjen, som elevhälsan ju är, är oerhört viktig. Det är ju där man möter barn och unga med problem först, säger Ing-Marie och ger ett par exempel:

  • Gemensamt telefonnummer för fem mottagningar i Skåne gör det enklare att få kontakt och rätt hjälp direkt. Läs mer.
  • Hamnen i Värmdö – en av 2013 års vinnare av Psynk-priset med motiveringen: ”Under en följd av år har Hamnen fungerat som nationell inspiratör vad gäller samverkan mellan såväl kommun och landsting som mellan olika professioner både från skola, sjukvård och socialtjänst.”

Följ Ing-Maries blogg om psykiatrisamordningen
Läs mer om projektet