Ansök om att föreläsa på Barnrättsdagarna 2022

NU TAR VI EMOT ANSÖKNINGAR OM ATT HÅLLA SEMINARIUM

Inför Barnrättsdagarna 2022 tar vi emot ansökningar om att hålla seminarium i form av föreläsningar, workshops eller en kortare pitch med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Här kan du ladda ner informationen som utskriftsvänlig pdf

Tema: Rätten till utbildning och information

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

Barn i Sverige har det på många sätt bättre än barn i flera andra delar av världen. Men aktuella rapporter visar att många barn och unga mår dåligt av olika skäl och många far illa eller riskerar att fara illa. För att kunna tillgodogöra sig rätten till information och utbildning krävs att barnet i sin vardag har tillgång tilll stödstrukturer som är både rätt och bra.

Skolan är en mycket viktig arena och framgång i skolan är en stark skyddsfaktor för alla barn. Det är dock många faktorer som kan påverka barns förmåga att ta till sig information och klara av sin skolgång. Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk.

Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn i socialt utsatta situationer, får denna möjlighet? Exempelvis att de kommer till skolan, att skolan upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull, att de nås av informationskampanjer, att de förstår den information som berör dem etc.

Enligt barnkonventionen har barn rätt att få information som är anpassad till ålder och förutsättningar. Barnrättskommittén uppmanar Sverige att ta itu med de kommunala skillnaderna och förbättra utbildningsresultaten för barn i missgynnade eller marginaliserade situationer. Barnrättskommittén menar även att Sverige bör öka barns, lärares och familjers digitala kompetens och färdigheter och skydda barn från information och material som är skadligt för deras välbefinnande samt stärka mekanismer för övervakning och undersökning av informations- och kommunikationsteknikrelaterade kränkningar
av barns rättigheter. Barnrättskommittén vill även se att Sverige säkerställer rätten för barn med funktionsnedsättning att bli hörda och att få lämpligt kommunikationsstöd i allt beslutsfattande som påverkar dem.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta särskilt på varje barns rätt till information och utbildning
och vad det innebär för samhället i stort, hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig och åtkomlig för varje barn. Har vi tillgång till alla redskap, metoder eller behöver vi utveckla
nya? Läs mer om temat och dess innehåll på www.barnrattsdagarna.se/om/tema-2022

Olika åldrar har olika behov

Barnkonventionen gäller alla barn men åldersgrupperna 0-6, 7-12 och 13-18 kan ha olika behov och olika
förutsättningar. Yngre barn har särskilda behov av fysisk omvårdnad, emotionell omsorg och vägledning, liksom tid och utrymme för lek, utforskning och inlärning. Ungdomstiden kännetecknas särskilt av snabba fysiska, kognitiva och sociala förändringar och en gradvis uppbyggnad av förmågan att anta vuxnas beteende och roller, med nytt ansvar som kräver ny kunskap och nya färdigheter.

Vem kan ansöka om seminarium

Vi välkomnar ansökningar från er med goda exempel som omsätter barnkonventionen i sin verksamhet, från dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och forskning som rör konferensens tema. Vi prioriterar ansökningar där barns egna röster, barns delaktighet och inflytande är en del av innehållet.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är yrkesverksamma på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat
socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

För att ansöka om att föreläsa, hålla en workshop eller en kortare pitch på Barnrättsdagarna 2022 måste du skicka in en ansökan via vårt ansökningssystem på www.barnrattsdagarna.se Det är möjligt att skicka in flera ansökningar.  I systemet kommer du bland annat ombes fylla i följande:

  • En beskrivande text på max 400 ord samt en sammanfattning på max 70 ord. Ansökan tillåter även en bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Av ansökan ska det tydligt framgå hur seminariet kommer knyta an till någon av barnkonventionens artiklar 12, 13, 17, 28 eller 29. Beskriv hur och varför. Ansökningar som saknar denna beskrivning kommer inte behandlas.
  • Åldersgrupp – välj en av följande: 0-6, 7-12, 13-18 eller åldersövergripande.
  • Typ av seminarium: Föreläsning, workshop eller pitch
  • Föreläsare: max 3 ingår och kan stå med i programmet med undantag för föreläsare under 18 år
    eller om ni vill sätta ihop en egen panel. Kontakta oss i så fall.

Det kommer in många ansökningar. Arrangörerna förbehåller sig rätten att välja ut vilka och hur många ansökningar som godtas från respektive sökande som passar inom ramen för årets tema.

Datum och deadlines

Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 januari 2022
Sökanden får besked: senast sista veckan i februari 2022
Konferensen äger rum: 24-25 maj 2022 på Karlstad CCC

Kostnad

Seminarieföreläsare som antas till programmet betalar ett självkostnadspris för maten till en summa av
1 840 kr ex moms då ingår även middagen den 24 maj. Övriga omkostnader så som hotell och resa
bekostas av seminarieföreläsaren.

Frågor

Vid frågor kontakta projektledare Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se