2h: Utökat hembesöksprogram i Rinkeby

– stärka förutsättningar för hälsa och integration för barn och föräldrar

Det är inte ofta man får gåshud när en vetenskaplig rapport dyker upp i nyhetsflödet. Men när Karolinska Institutets slutrapport från institutionen för folkhälsovetenskap beskriver hälsovinsterna för både barn och föräldrar i Rinkeby, då reser sig håret i nacken.

Barn som växer upp i områden med hög social utsatthet och hög andel utrikesfödda uppvisar sämre hälsa än barn i områden där majoriteten är svenskfödda. Vid Rinkeby BVC var personalen bekymrade över att det generella stödprogrammet inte nådde familjerna. Samtidigt såg stadsdelsförvaltningens barn- och ungdomsenhet ett behov av att nå familjer tidigt, när barnen var riktigt små. Tillsammans skapade de en modell med hembesök och samverkan som utgångspunkter.
Internationellt är hembesök av barnsjuksköterska hos nyblivna föräldrar en välbeforskad metod. Att erbjuda nyblivna föräldrar stöd i föräldrarollen i den egen hemmiljö gör stor skillnad för barns hälsa och utveckling. Men att en föräldrarådgivare från kommunens råd- och stödenhet följer med på hembesöken var Rinkeby BVC först med att pröva. Resultatet av arbetet märks också på barnens hälsa:

– Vi ser att andelen vaccinerade ligger mycket högre bland deltagande barn. Vaccinationsgraden har ökat från 70 procent till drygt 85 procent som en följd av hembesöksprogrammet, berättar Anneli Marttilla, medicinsk doktor vid Karolinska Institutet, som själv följt barnens hälsoutveckling.
Med barnets bästa i fokus och lyhördhet för familjens egen kultur och kompetens arbetar de båda professionerna med att stärka familjens tillit till den egna förmågan. Föräldrarnas frågor, funderingar och eventuell oro prioriteras och kunskap om barns utveckling, behov av stimulans, kost och barnsäkerhet förmedlas. Hembesöken ger också möjlighet att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och mer hjälp kan då erbjudas. Besöken hos familjen har också sfungerat som en väg in till det svenska samhället:

– För många föräldrar har personalen varit de enda svenskar som varit hemma hos dem, berättar Åsa Heimer, projektledare och initiativtagare till programmet. Vi har fört samtal om Sverige och det svenska samhällssystemet och synen på barn och föräldraskap.

Programmet utgör nu en del av den ordinarie verksamheten vid Rinkeby BVC. Arbetet inspirerar och fler BVC och socialtjänster i utsatta områden hoppas kunna arbeta utifrån modellen.

Ladda ner rapporten