Barn är experter på sin egen situation

På onsdagen träffades representanter från ansvariga myndigheter och organisationer för att diskutera hur rättigheterna kan stärkas för barn och ungdomar inom samhällsvården.

Efter två fullmatade Barnrättsdagar blev det på onsdagen tillfälle att samla dem som kan bidra till barns rättigheter stärks inom den sociala samhällsvården. Paneldiskussionen, som leddes av Bodil Långberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, berörde bland annat frågan om samhällets ansvar för att barnen i samhällsvård fullföljer sin skolgång med goda resultat.Experter

−En bra och trygg skolgång med duktiga lärare är en förutsättning för att kunna gå vidare i livet, sade Ann-Marie Begler, Generaldirektör för Skolinspektionen. Vi har ett ännu ett större ansvar för barnen inom samhällsvården, anser jag. Därför granskar vi särskilt skolor för barn som extra behöver stöd.

Sabina Wikgren Orstam, sektionschef för sektionen för Vård och socialtjänst på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmärksammade betydelsen av uppföljningar.

−Vi måste fråga oss hur vi kan bli bättre beställare, och bli bättre på uppföljningar av barnens skolgång. Vi vet att en bra skola är en av de starkaste skyddsfaktorerna för ett barn.

Håkan Ceder, Överdirektör på Socialstyrelsen, kunde bland annat berätta att myndigheten prioriterar frågan om barns rättigheter de närmaste åren. Det handlar bland annat om att konkretisera existerande lagstiftning. I första hand med hjälp av föreskrifter som beskriver rutiner för att upptäcka och åtgärda missförhållanden på familjehem och HVB.

Andra högprioriterade områden är skärpt tillsyn samt ett förbättrat kunskapsstöd, förhoppningsvis i form av nationella riktlinjer, som i dag finns inom sjukvården.

Barnombudsman Fredrik Malmberg tog tillfället i akt att väcka frågan om vuxenvärlden på allvar är redo att verkligen lyssna till vad barnen har att säga.

−Många gånger finns det en ängslan bland de vuxna när barnen kommer till tals. Det är viktigt att vi inte alltid försöker presentera en vuxen motbild till barnens upplevelser. Barn är experter på sin egen situation.

Socialchefen Åke Strandberg från Katrineholm, som också är ledamot i föreningen Sveriges Socialchefers styrelse, instämde.

− Redan i dag träffar vi de berörda barnen och pratar med dem. Vi måste alltså fråga oss själva varför det ändå inte blir bra. Kanske ska vi intensifiera besöken? Förmodligen måste vi också arbeta mer systematiskt. För att ta reda på detta har vi dragit igång ett helt nytt projekt för att utvärdera våra insatser.

Flera av de medverkande uppmärksammade även betydelsen av samverkan mellan myndigheter och organisationer. Ett av flera exempel gäller HVB som bedriver skolverksamhet, och där Skolinspektionen och Socialstyrelsen skulle kunna samarbeta kring exempel tillsyn.

Men det krävs också annat än samverkan, rutiner och checklistor för att barnen i den sociala samhällsvården ska komma till tals. Barnombudsman Fredrik Malmberg berättade om en pojkes upplevelser på ett HVB där tillsyn skulle utövas.

Uppenbarligen började tillsynen med ett möte med personalen, för pojken kunde en lång stund höra skratt från personalrummet.

Fredrik Malmberg:

− Han insåg att det inte var någon idé för honom att berätta om sina egna upplevelser. Det är fullt förståeligt. Förmodligen var allt redan klart. Av samma anledning bör man ställa öppna frågor till barnen. Sådana detaljer kan vara oerhört betydelsefulla i mötet med barnen.

Även Barn- och äldreminister Maria Larsson medverkade i paneldiskussionen. Läs vad hon har att säga i artikeln ”Vi har väldigt mycket kvar att göra”.